Uteslutningsärende

Piratpartiets partistyrelse har idag genom per capsulam-beslut valt att utesluta en medlem från partiet. Medlemmen, som varit aktiv i partiets lokalförening i Svalöv, utesluts efter att ha kontaktat ett flertal tidningsredaktioner och uttryckt en människosyn som inte stämmer överens med Piratpartiets grundläggande principer om allas lika värde.

Detta gjordes med Piratpartiet Svalöv som signatur, trots avsaknat stöd från vare sig Piratpartiet Svalöv eller Piratpartiet centralt. Personen i fråga kallade bland annat muslimer “Satans avskum som hör hemma i Belsebubs underjordiaka (sic) helvete”, talade om att bruka “dödligt våld”, och skrev att tiggare “skall bort med alla medel”. Vid kontakt med partistyrelsen har ingen förståelse för att detta är fel visats.

Denna människosyn går rakt emot Piratpartiets principprogram, som bland annat säger:

“Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, funktionshinder, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin.

Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

I Piratpartiets stadgar står följande om uteslutning:

“2.2.3 Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller annars uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av partistyrelsen. Beslut om uteslutning ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.

2.2.4 Beslutet om uteslutning kan skriftligen överklagas till nästa medlemsmöte genom motion. Detta ska ske inom fyra (4) veckor från det att beslutet delgivits medlemmen. Överklagas inte beslutet inom dessa fyra veckor träder uteslutningen i kraft.

2.2.5 Om beslutet överklagas till kommande medlemsmöte är berörd medlem istället avstängd från verksamhet i partiet fram till det att överklagandet prövats. Avstängd medlem får inte aktivt verka i partiets namn, men har i övrigt samma rättigheter som övriga medlemmar. Medlemmen ska kallas till det medlemsmöte där överklagandet prövas och där ha fulla rättigheter enligt § 4.4 (Rättigheter).

2.2.6 Utesluten medlem kan beviljas återinträde av partistyrelsen.”

Partistyrelsen anser att personen i fråga tydligt handlat i strid med partiets intressen, och därigenom riskerat att skada partiet genom att presentera egna åsikter i partiets namn, trots att dessa åsikter så tydligt strider mot partiets grundläggande principer.

Röstade ja: Josef Ohlsson Collentine, Björn Flintberg, C Magnus Berglund, Carl Johan Rehbinder, Anton Nordenfur, Erik Hultin, Leif Svahn, Gustav Nipe, Magnus Andersson.

Avstod från att rösta: emma Mari Andersson, Jan Lindgren, Mattias Lundbäck.

Posted in Nyheter, Pressmeddelanden and tagged , , , , , .

2 Comments

  1. Det framgår ingen röstordning som sig bör.
    Vilka styrelsemedlemmar röstade? Samtliga?
    Avstod någon från att rösta?

    Alla tidigare PC-beslut har protokollfört röstdeltagande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *