Styrelseprotokoll 2017-12-10

Styrelseprotokoll Piratpartiet

Konstituerande styrelsemöte
10 december 2017
10.00 – 17.00

1. Mötets öppnande

Introduktion och information om hur ett styrelsemöte för Piratpartiet går till.

1.1 Fastställande av röstlängd

Andreas Bjärnemalm, Magnus Andersson, Katarina Stensson, Chris Makoundoul, Johan ”mlg” Karlsson, Henrik Passmark, Isabelle Kokkalis (anslöt vid punkt 2).

1.2 Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes Magnus Andersson, Andreas Bjärnemalm valdes till sekreterare och till justerare valdes Katarina Stensson samt  Henrik Passmark

1.3 Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: revisorer och Ung Pirats ordförande.

Mattias Bjärnemalm, Matilda Cadwallader-Bjärnemalm, Katy Cadwallader

1.4 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes, med smärre justeringar

2. Beslutspunkter

2.1 Val av styrelsens sekreterare (och biträdande sekreterare) för 2018

Förslag: Mattias Rubenson (ordinarie)

Antes yrkande: att mötet väljer Mattias Rubenson till styrelsens sekreterare, samt att valet av en biträdande sekreterare skjuts fram till nästa styrelsemöte.

Beslut: Mötet antar Antes yrkande

2.2 Val av styrelsens representanter till arbetsutskottet

I styrelsens arbetsutskott ingår Magnus Andersson (partiledare), Mattias Rubenson (partisekreterare) och Katarina Stensson (vice partiledare). Utöver dessa tre i stadgan reglerade AU-medlemmar ska styrelsen inom sig välja ytterligare två ledamöter till arbetsutskottet.

Förslag: Henrik Brändén

Antes yrkande: att mötet väljer Henrik Brändén till AU, samt att valet av den sista AU-posten lämnas vakant till styrelsens januarimöte.

Beslut: Mötet antar Antes yrkande

2.3 Återkallande och delegering av firmateckningsrätt för 2018

Förslag: Magnus och Mattias var för sig

Antes yrkande: att all tidigare firmateckningsrätt återkallas och Magnus Andersson (730526-1971) samt Mattias Rubenson (940609-4293) tilldelas firmateckningsrätt för Piratpartiet, var för sig.

Magnus tilläggsyrkande: att mötet uppdrar åt Mattias Rubenson att till nästa möte inkomma med ett underlag som redogör för eventuellt behov av ytterligare tilldelning av firmateckningsrätt, och vid sådant behov föreslå personer.

Beslut: Mötet antar de båda yrkandena.

2.4 Preliminärt mötesschema för 2018 

Ursprungligt förslag:
10 dec 2017 (Stockholm)
14 januari 2018
11 februari
3-4 mars (Lund)
(15 april, beroende på om vårmötet är fysiskt eller inte)
20 maj
10 juni
1 juli (Almedalen)
12 augusti
15-16 september (Göteborg)
14 oktober
11 november
8-9 december (Stockholm)

Katarinas förslag:
10-11 februari (Lund)
19-20 maj (Uppsala)
30 juni-1 juli (Almedalen)
12 augusti (online)
8-9 december (Uppsala)

Beslut: Mötet väljer Katarinas föreslagna tidsschema.

2.5 Revidering av arbetsordning

Magnus föredrar

Beslut: Ärendet bordläggs till nästa möte

2.6 Beslut om form och datum för vårmöte

Föreslagna alternativ:
AFK: 7-8 april
Online: 2 april – 13 maj

Antes yrkande: att vårmötet sker online, datumen 2 april – 13 maj.

Beslut: Mötet antar Antes yrkande

2.7 Beslut om datum för höstmöte

Föreslagna alternativ:
Online: 15 oktober – 15 november
AFK: 13-14 oktober

Chris yrkar: att mötet sker AFK 13-14 oktober.

Isabelle yrkar: att bordlägga frågan

Beslut: att bordlägga frågan

3. Diskussionspunkter

3.1 Verksamhetsplan 2018

Magnus föredrog den verksamhetsplan för 2018 som antogs på höstmötet och mötet diskuterade runt hur arbetet mot verksamhetsplanen ska ske.

3.2 Ett bra arbetsklimat i styrelsen

Magnus föredrog ärendet och mötet höll en diskussion.

3.3 Arbetsformer och verktyg för styrelsen

Magnus föredrog ärendet och mötet höll en diskussion.

Huvudkanal för styrelsens arbete är styrelsens maillista. Styrelsen har också en egen Mattermost-kanal (Styrelsen 2018) där arbete och umgänge sker. Vidare finns Docs i partiets OnlyOffice, där styrelsen har en avdelning för dokument och underlag. Det finns också ett projekthanteringsverktyg som vi bör nyttja mer frekvent än hittills.

3.4 Budget för 2018

Mattias föredrog och vi diskuterade fram en reviderad version.

4. Övriga frågor

Inga övriga frågor

5. Mötets avslutande

Justerat av: Katarina Stensson, Henrik Passmark

Posted in Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *