Styrelseprotokoll 2017-12-09

Styrelseprotokoll Piratpartiet

9 december 2017
11.00 – 18.00

1. Mötets öppnande

1.1 Fastställande av röstlängd

Magnus Andersson, Katarina Stensson, Mattias Rubenson, Andreas Bjärnemalm, Anastasia Storm

Emma Andersson anslöt för punkterna 2 och 4.4.

1.2 Val av mötesfunktionärer

Magnus Andersson valdes till mötesordförande.

Mattias Rubenson valdes till mötessekreterare.

Henrik Passmark och Katarina Stensson valdes till justerare.

1.3 Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: revisorer och Ung Pirats ordförande.

Henrik Brändén, Johan Karlsson, Henrik Passmark, Chris Makoundoul och Mattias Bjärnemalm adjungerades till mötet.

1.4 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med mindre justeringar.

1.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom. Inga beslut att följa upp.

1.6 Notera PC-beslut

2017-11-23: PC-beslut gällande logotyp till valsdelar samt företrädare gentemot Valmyndigheten
2017-11-15: PC-beslut ang delegat till möte med PPEU
2017-09-01: PC-beslut gällande budgetjustering med avseende på fysiskt höstmöte
2017-09-01: PC-beslut gällande proposition för Kulturpolitik till höstmötet 2017
2017-09-01: PC-beslut gällande proposition för Utbildningspolitik till höstmötet 2017
2017-09-01: PC-beslut gällande proposition för Vårdpolitik till höstmötet 2017
2017-09-01: PC-beslut gällande proposition för Försvarspolitik till höstmötet 2017
2017-09-01: PC-beslut gällande proposition för EU-politik till höstmötet 2017
2017-09-01: PC-beslut gällande proposition för Nätpolitik till höstmötet 2017
2017-09-01: PC-beslut gällande proposition för Rättssäkerhetspolitik till höstmötet 2017
2017-09-01: PC-beslut gällande proposition för Regnbågspolitik till höstmötet 2017
2017-09-01: PC-beslut gällande proposition för Integritetspolitik till höstmötet 2017
2017-08-24: PC-beslut gällande Partnerskap för EU-projektet E-RIGHTS gällande rättigheter i den digitala delen av världen

Gällande sista PC-beslutet noterar vi att vi inte är en del av projektet, då vi inte lyckades skicka in våra papper i tid för att kunna delta i projektgruppen.

2. Beslutspunkter

2.1 Extra medlemsmöte för att fastslå riksdagslistorna till valet nästa år.

15 januari – 15 februari
– 4 veckor innan: kallelse för extra medlemsmöte (inklusive proposition)
– 2 veckor innan: möteshandlingar skickas

På mötet ska vi också besluta om vilka tre fokusfrågor partiet ska ha i riksdagsvalet.

Beslut: Extra medlemsmöte ska hållas 15 januari – 15 februari. På mötet ska vi fastställa kandidatlista för riksdagsvalet samt tre fokusfrågor för riksdagsvalskampanjen.

Beslut: Styrelsen föreslår tre områden för fokusfrågor (digitaliseringens maktrelationer, droglegalisering, basinkomst); AU får i uppdrag att å styrelsens vägnar skriva en propositionstext om detta för medlemsmötet.

2.2 Fyllnadsval av mötespresidiet

Beslut: Styrelsen delegerar till AU att fyllnadsvälja mötespresidium.

3. Rapporter / Diskussionspunkter

3.1 Rapport från partisekreterare

Rapporten föredrogs av Mattias.

3.2 Ekonomisk rapport 2017

Rapporten föredrogs av Magnus.

4. Övriga Frågor

4.1 Diskussion om valkampanjsförberedelse i fokuskommunerna

AU behöver ordna uppstartsträffar i fokuskommunerna, med rejäla reklamkampanjer på förhand. (Introduktionsmöte på söndag eftermiddag; träffa relevanta människor på måndag förmiddag ; valplanering på måndag kväll )

Preliminär planering:

Uppsala: 28-29 januari (sammanfaller med UP-aktivitet)
Umeå: 4-5 februari
Lund: 11-12 februari
Linköping: 21-22 januari

Mail till riket om valåret (1 januari)
Mail till riket om styrelsemötet: vi ska på turné (nästa vecka)
Mail till relevanta kommunerna om besöket specifikt och anmälan ( 3-4 januari) + facebook-events samtidigt

4.2 Utvärdering av talespersonsrollen under 2016-2017.

Eftersom rollen var intern under 2017, men blir extern under 2018, är det viktigt att lägstanivån blir högre.

En talesperson bör tillsättas för varje fokusfråga under valet.

Kandidater för talespersonsposterna bör presentera sig inför styrelsen innan tillsättning.

Talespersonernas rollbeskrivning bör bli klar nästa vecka (Henrik Brändén skriver ett utkast). Fokusfrågorna kommer väljas på det extrainsatta medlemsmötet i januari-februari varefter kandidater kan sökas.

4.3 Diskussion om ständig adjungering av partisekreterare och vice partiledare emeriti.

Diskussion hölls.

4.4 Avtackning av avgående styrelseledamöter

Emma avtackades.

4.5 Diskussion om fokusfrågor för valkampanjen

Förslag: digitaliseringens maktrelationer, droglegalisering, basinkomst

Beslutsgång: Styrelsen lägger förslag till det extrainsatta medlemsmötet i vinter, där beslut tas om fokusfrågor

5. Mötets avslutande

Mötet avslutades 16:01.

 

Justerat av: Katarina Stensson, Henrik Passmark

Posted in Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *