Sakpolitik

Piratpartiet har genomarbetade sakpolitiska program kring elva viktiga politikområden:

Arbetsmarknadspolitik

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Det skapar enorma möjligheter men tvingar oss att tänka i andra banor än 18- och 1900-talets. Fokus måste ligga på kunskap och värdeskapande, oavsett om det sker som traditionellt lönearbete eller icke-monetärt kollaborativt arbete. Skattesystemet behöver förändras i grunden, och bidragsystemen till dem som inte arbetar tillräckligt eller alls förenklas, så att alla är garanterade en grundläggande försörjning utan förnedrande utfrågningar eller krav.

Drogpolitik

Sveriges drogpolitik behöver humaniseras. Vår nolltolerans mot narkotika har gett oss ett av västvärldens högsta narkotikarelaterade dödstal. Idag straffas narkotikabrukare istället för att få hjälp. I grunden bygger politiken på värderingen att det är bättre att en narkotikabrukare dör än att personen får hjälp att leva med sitt missbruk. Vi vill lägga om politiken mot skademinimering, och successivt legalisera sådan narkotika som är mindre farlig än alkohol och tobak.

Ekonomisk politik

Piratpartiet vill ersätta arbetslöshetsersättning och kommuners ekonomiska bistånd med ett generellt ekonomiskt stöd. Vi vill ändra skatte- och andra regler som missgynnar småföretag. Det behövs en ekonomisk politik som fokuserar på att skapa värde i samhället, inte på att arbeta så många timmar som möjligt eller låta så mycket pengar som möjligt cirkulera.

Europeiska parlamentet

EU-politik

EU syfte ska vara att göra det enkelt att knyta kontakter och sprida kunskap och idéer inom Europa och med resten av världen. Unionen ska arbeta för ett fritt och effektivt internet, fri rörlighet och mänskliga rättigheter.  Vi vill reformera EUs sätt att arbeta, så att insynen ökar och mer av beslutsfattandet ligger i de folkvalda EU-parlamentarikernas händer. EU-domstolens roll ska stärkas.

Försvarspolitik

Sverige behöver försvar mot yttre hot, men det kräver inte bara flygplan och kanoner utan också ett mycket bättre cyberförsvar än vi har idag. Vi vill  arbeta för interationella konventioner som reglerar cyberkrigsföring, och begränsar de skador som sådan kan tillfoga civila. Vi anser att frivilligorganisationer ska spela en viktig roll i försvaret.

Integritet

Piratpartiet vill hejda massövervakningen. Övervakning ska bara få ske vid befogade konkreta misstankar mot särskilda personer. Det behövs en informationssamtyckeslag, som förbjuder att information lämnas vidare utan samtycke från den det handlar om. Myndigheter måste begränsa mängden data som lagras, och personnumren  avskaffas.

Kulturpolitik

Den tekniska utvecklingen har skapat fantastiska möjligheter att skapa, utveckla, dela och sprida kultur, men stelbenta lagar skapar stora hinder. Vi vill att citering, remixande och icke-kommersiell fildelning ska legaliseras, att den kommersiella upphovssrätten ska reformeras och att offentligt finansierad kultur ska göras tillgänglig för alla över nätet. Missgynnandet av e-böcker för biblioteken måste upphöra. Större satsningar på maker-arenor där alla har möjlighet att skapa i olika medier.

Nätpolitik

Piratpartiet kämpar för ett fritt internet, tillgängligt för alla. Bara så kan internet vara en kraft för frihet och demokrati, som ger alla möjlighet att göra sin röst hörd, och formulera, dela och utveckla tankar och idéer. Men det fria internet är hotat. Vi tar kampen för nätneutralitet, för dataskydd och mot datalagring, geoblocking och DRM.

Regnbågspolitik

Alla människor har lika värde och rätt att behandlas lika. Även om ens kön eller könsuppfattning inte stämmer med dagens binära stereotyper. Varje människa ska själv ha rätt att definiera sitt kön och vi vill därför att juridiskt kön avskaffas. Lagarna ska även respektera människor som älskar och vill leva tillsammans med mer än en. Vi vill därför göra lagar och regler kring samlevnad antalsneutrala.

Rättssäkerhet

Likhet inför lagen är ett av demokratins fundament. Samtidigt är det viktigt att poliser och åklagare granskas så att övergrepp undviks och de som sker bestraffas. Vi vill därför att en fristående myndighet ska granska anmälningar mot poliser och åklagare. Tjänstemannaansvaret ska återinföras. Brott med offer ska prioriteras före andra brott.

Utbildningspolitik

Samhället utvecklas allt snabbare, samtidigt så har skolans form stått still de senaste hundra åren. Det är något som vi börjar se effekterna utav idag. Vi har samtidigt ett stort problem med att lärare har svårt att hinna med att utbilda samtidigt som många väljer att byta karriär på grund av den press som finns runt en betygsskola. Skolan behöver fundamentala förändringar för att fungera i framtiden, de två första är att sätta kunskap och elevens inlärning i fokus samt att tänka om vad gäller när under livets gång som vi utbildar oss.

Vårdpolitik

Vi vill ha en jämlik vård – oavsett om man bor i stad eller på land – och en mångfald av olika vårdgivare. Vården ska vara evidensbaserad och systemen  förbättras för att föra in ny kunskap och ny teknik in vården. Behandlingen av psykisk ohälsa måste prioriteras högre, och samtalsterapi ska erbjudas. Det är mycket viktigt att stärka respekten för patienternas integritet. Man ska i normalfallet själv få bestämma  vem som ska få se ens journaler, och vid nödöppningar ska man informeras i efterhand.