Protokoll Styrelsemöte i Lund 19 december

PP Skåne styrelsemöte 19dec .
Mötets öppnande 18:30
Närvarande: Peter Johansson, Mattias Bjärnemalm, Christoffer Willenfort, Rene malmgren, Kevin Liddell, Björn Flintberg, Andreas Bjärnemalm via skype
Val av ordförande/sekreterare/protokollskrivare samt en justerare
PJ =ordförande/protokoll skrivare. CW= sekreterare. Kevin = justerare
Samtliga godkänner ovanstående till de platser de är förslagna till.
Godkännande av dagordning.
Dag ordning godkänd av samtliga närvarande
verksamhetsplan 2014
Årsmöte 12 januari klockan 14:00
Verksamhetsplan Björn Flintberg är arbetsledare för den. 4 januari är deadline
Samtliga närvarande godkänner ovanstående
Årsmöte spika datum.
Årsmöte 12 januari klockan 14:00
Anders Hedberg är valberedning
Samtliga bifaller detta datum
Vilka i styrelsen ställer upp till omval.
Anders Hedberg är valberedning
Mab intresserad av att vara lokal valsamordnare
Samtliga närvarande bifaller mabs begäran om detta.

Vår gamla och nya valplattform.
Kevin letar fram ett verktyg för att diskutera fram en ny plattform för diskussioner om en ny valplattform presenterar det på skåne .se som en handling till årsmötet senast 7 januari
Samtliga närvarande bifaller detta.
Datum samt spika valplattformen
Spikas på medlemsmötet

Internvalet till regionlistan
Deadline är 1 mars diskuteras på årsmötet
Valsedlar.
Budgetgruppen tittar närmare på detta Björn Flintberg är ansvarig

Övriga frågor.
Ansöka om organisationsnummer samt bankkonto för ny styrelse.
Utlysa en post om fundraiser på medlemsmötet
Samtliga yrkar bifall på ovanstående

Mötet avslutas
19:45
Vid protokollet
Peter Johansson

Posted in Övrigt.