Protokoll Årsmöte Piratpartiet Skåne 2014

Grumpy-Cat-01

Hej!

Här är protokollet till årsmötet!

Protokoll Piratpartiet Skåne Årsmöte 12-01-14

 

 1. Mötets öppnande
 1. Mattias Bjärnemalm öppnar mötet 14:15
 1. Fastställande av röstlängd
 • Mattias Bjärnemalm
 • Ingvar Kullberg
 • Ronny Nord
 • Matilda Dahl
 • Rene Malmgren
 • Thomas Kronvall
 • Anders Paulsson
 • Peter Johansson
 • Henry Bergström
 • Ludvig Holmann
 • Janni Andersen
 • Jonatan Gonte Kindh
 • Jörgen Lindell
 • Alexander Andersson
 • David Boholm
 • Robin Gustavsson
 • Michael Andersson
 • Jan-Erik Malmquist
 • Jan-Erik Fiske
 • Heléne Troedsson
 • Christoffer Willenfort
 • Martina Johansson
 • Jonas Birgersson
 • Mathias Heinel
 • Anders Hedberg
 • Adrian Kristiansson (från punkt 11)

 

 1. Mötets behörighet
 1. Mötet anser sig vara behörigt kallat
 2. Mattias Bjärnemalm
 3. Elin Andersson
 4. Tomas Kronvall
 5. Jan-Erik Malmquist
 6. Mötet godkänner dagordningen
 7. Följande verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.
 1. Val av mötesordförande, -sekreterare och två justerare
 1. Godkännande av dagordning
 1. Verksamhetsberättelse

”Försök till 5 styrelsemöten har gjorts varav ett har genomförts 19 december 2013.”

 1. Ekonomisk berättelse
 1. Följande ekonomisk berättelse läggs till handlingarna.

”Ett noll resultat skulle uppnås, alltså 0kr in och 0 kr ut. Detta har uppnåtts.”

 1. Revisionsberättelse
 1. Revisor Rene Malmgren drog revisionsberättelse muntligt. Det framkom att styrelsen inte gjort någonting under året men att det inte finns några misstankar om ekonomiska oegentligheter. Malmgren gjorde ingen rekommendation om huruvida ansvarsfrihet borde ges eller ej.
 2. Styrelsen fick ansvarsfrihet.
 3. Trygghet för kandidater
  1.                                  i.      Mötet valde att avslå motionen.
 4. Medborgarlön
  1.                                  i.      Mötet valde att avslå. Mötet kommenterar att motionen anses ha inkommit på fel nivå då den rör rikspolitik, och föreslår att motionären skickar motionen till Piratpartiets årsmöte.
 5. Verksamhetsplanen antogs med följande tillägg:
  1.                                  i.      Landstingslistan ska röstas fram på Pirateweb medelst Schultzemetoden senast den 16:e februari för att kunna ges till Piratpartiet riks innan den 1:a mars. Listan ska innehålla 2/3 av alla nominerade eller som mest 30 personer. Listan ska vara sluten.
  2.                                ii.      Piratpartiet Skånes valplattform ska tas fram online senast den 29:e juni.
 1. Ansvarsfrihet
 1. Motioner
 1. Verksamhetsplan och budget

 

Förslag till styrelsen om process till framtagande av valplattform:

Valplattformen för regionen skall utgå från 2010 års valplattform.

Styrelsen utser en eller flera områdesansvariga och hittar ett samarbetsverktyg där medlemmarna kan samarbeta med framtagande av förbättrad valplattform.

Varje månad skall de delar av valplattformen som områdesansvariga anser vara “färdiga” läggas upp på forumen för omröstning under första veckan i månaden.

 

 1. b.      Budgeten antogs med följande ändringar:

 

Intäkter (tkr)

25               Bidrag och kampanjstöd

Utgifter (tkr)

6              Valsedlar regionvalet
15               Valkampanjarbete (tryck, reseersättningar, gräsrotsfika etc)
3               Etablering av lokalföreningar
1               Övrigt (utlägg ej valarbete, styrelsemötesutgifter etc)

Mötet noterar en inkommen reservation från Rene Malmgren:
”JAG RESERVERAR MOT BUDGETEN /Rene”

 1. Styrelse
 1. Ordförande
  1.                                  i.      Christoffer Eldengrip
 2. Sekreterare
  1.                                  i.      Vakant
 3. Kassör
  1.                                  i.       Björn Flintberg
 4. Antal ledamöter
  1.                                  i.      Fem (5)
 5. Ledamöter
  1.                                  i.      Ronny Nord
  2.                                ii.      Christoffer Willenfort
  3.                               iii.      Jan- Erik Malmquist
  4.                              iv.      Mattias Bjärnemalm
  5.                                v.      Troed Sångberg
 6. Till revisor valdes Andreas Bjärnemalm
 7. Till ersättare valdes Jonatan Gonte Kindh
 8. Michael Andersson
 9. Evelyn Jepsen
 10. David Boholm
 11. Utlysning av post som fundraiser för regionvalskampanjen
  Mötet valde att avslå motionen.
 1. Revisor och ersättare
 1. Valberedning
 1. Övriga frågor
 1. Mötets avslutande

Mattias Bjärnemalm avslutade mötet 17:30ish.

//Elin Andersson, mötessekreterare

Posted in Övrigt.