Styrelsebloggen

Protokoll partistyrelsemöte 2017-08-29

1. Mötets öppnande 1.1 Fastställande av röstlängd Magnus Andersson, Katarina Stensson, Calle Rehbinder, Andreas Bjärnemalm, Ronja Gustafsson, Emma Andersson, C Magnus Berglund 1.2 Val av mötesfunktionärer Magnus Andersson, ordförande Ronja Gustafsson, sekreterare Andreas Bjärnemalm och Mattias Rubenson, justerare 1.3 Eventuella adjungeringar Isabelle Kokkalis, Mattias Rubenson, Mattias Bjärnemalm 1.4 Fastställande av dagordning 2. Beslutspunkter 2.1 Höstmötet […]

Styrelsens politiska förslag till höstmötet 2017

Under vårmötet klubbades ett antal sakpolitiska ståndpunkter igenom. Många av dem var lösryckta fragment som saknade en helhet vilket gör att det är svårt att få en enkel överblick i vår politik inom de olika politikområdena. Därför har styrelsen tillsammans med de medlemmar som velat engagera sig i arbetet att sammanföra dessa fragment till en helhet tagit […]

PC-beslut gällande budgetjustering med avseende på fysiskt höstmöte

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att justera budgeten så att den tillåter ett fysiskt höstmöte. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej […]

PC-beslut gällande proposition för Kulturpolitik till höstmötet 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att anta det bifogade dokumentet som propostion för området Kulturpolitik till höstmötet 2017 ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta […]