Styrelsebloggen

PC-beslut ang delegat till möte med PPEU

Styrelsen har tagit ett Per Capsulam beslut (2017-11-15) att utse Magnus Andersson, Piratpartiets partiledare, till delegat för svenska Piratpartiet vid Europeiska Piratpartiets rådsmöte med ett mandat från 2017-11-17 till 2017-12-31 med fritt förfogande över samtliga röster som det svenska Piratpartiet besitter i rådet. The board decided in a Per Capsulam decision (2017-11-15) to appoint Magnus Andersson, party leader of […]

Protokoll partistyrelsemöte 2017-08-29

1. Mötets öppnande 1.1 Fastställande av röstlängd Magnus Andersson, Katarina Stensson, Calle Rehbinder, Andreas Bjärnemalm, Ronja Gustafsson, Emma Andersson, C Magnus Berglund 1.2 Val av mötesfunktionärer Magnus Andersson, ordförande Ronja Gustafsson, sekreterare Andreas Bjärnemalm och Mattias Rubenson, justerare 1.3 Eventuella adjungeringar Isabelle Kokkalis, Mattias Rubenson, Mattias Bjärnemalm 1.4 Fastställande av dagordning 2. Beslutspunkter 2.1 Höstmötet […]

Styrelsens politiska förslag till höstmötet 2017

Under vårmötet klubbades ett antal sakpolitiska ståndpunkter igenom. Många av dem var lösryckta fragment som saknade en helhet vilket gör att det är svårt att få en enkel överblick i vår politik inom de olika politikområdena. Därför har styrelsen tillsammans med de medlemmar som velat engagera sig i arbetet att sammanföra dessa fragment till en helhet tagit […]

PC-beslut gällande budgetjustering med avseende på fysiskt höstmöte

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-09-01) att justera budgeten så att den tillåter ett fysiskt höstmöte. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej […]