Om oss

ppupstyrPartiets uppbyggnad

I Piratpartiet är alla medlemmar välkomna att delta på våra medlemsmöten som hålls två gånger per år – en gång på våren och en gång på hösten.  Där antas grunderna för partiets politik. Där väljs partiets styrelse. Där fastställs verksamhetsplan. Och där fattas andra beslut om vad partiet ska göra, och hur.

Partiets styrelse är högsta beslutande organ mellan medlemsmötena, och ska stå för strategiskt ledarskap. Partistyrelsen ska hålla minst fyra (4) möten under året. Partistyrelsen sammanträder när partiledaren eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det.

För det dagliga arbetet svarar sedan arbetsutskottet som består av Partiledaren, vice partiledaren, partisekreteraren samt två (2) övrig styrelseledamöter. Arbetsutskottet har mandat att utse andra personer att hjälpa dem med det dagliga arbetet.

Det finns även några andra viktiga organ som arbetar helt självständigt från styrelsen.

  • Mötespresidiet organiserar och leder medlemsmötena.
  • Valberedningen förbereder de val som ska hållas till olika poster i partiet.
  • Revisorerna granskar styrelsen arbete och förvaltning av partiet.

I Piratpartiet finns också lokala föreningar, vars främsta syften är att organisera deltagande i lokala val och hålla i regelbunden verksamhet.

Förtroendevalda 2018

Medlemsmötet, partiets högsta beslutande organ, utser partistyrelse, partiledare, vice-partiledare, partisekreterare, revisorer, valberedning, och mötespresidium.

Partistyrelsen går att hitta här.

Revisorerna är Markus Berglund och Anton Nordenfur. Revisorsersättare är Rickard Olsson.

Valberedningen är vakantsatt.

Mötespresidiet är vakantsatt.