Kallelse till extrainsatt medlemsmöte 2018

Mötespresidiet kallar härmed till extrainsatt medlemsmöte för Piratpartiet. Mötet startar lördag 12 maj klockan 13.00 och slutar 16:00 samma dag

Mötet kommer att äga rum på Piratpartiets mumble och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. Här är en guide hur du använder och installerar mumble https://mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Mumble

I mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Presidiet kommer att kolla alla medlemmar innan mötet börjar så kom i tid!

Denna kallelse innehåller följande rubriker:

Mötets innehåll
Dagordning för mötet
Övriga möteshandlingar
Aktuella uppgifter i Pirateweb?
Delta på mötet, hur gör jag?
Tidsplan
Har du några frågor?

Mötets innehåll 

Förutom formaliafrågor kommer följande ärenden att behandlas:

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse

Bordlagda frågor

Proposition – Utbildningspolitik

Motioner

Utbildningspolitik
Vinster i välfärden
Återförstatligande av skolan
Återgång till Neutralitetspolitik

För sent inkomna motioner till vårmötet 2017

Digitala fotspår
Massövervakning ska vara otillåtet
Myndighet för integritetsskydd
Nixregister för användning av personlig data

Valberedning

Fyllnadsval av sex ledamöter, med mandat till 2018-12-31

Revisorer

Fyllnadsval av en revisorsersättare, med mandat till 2018-12-31

Mötespresidiet

En mötesordförande för kommande mötesperiod
Sex rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod

Dagordning för mötet 

På detta möte behandlas enbart följande punkter

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 12. Propositioner
 13. Motioner
 14. Eventuella fyllnadsval
 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 16. Mötets avslutande

Övriga möteshandlingar

Samtliga möteshandlingar kommer att mailas ut senast torsdagen den 28 april (två veckor innan mötet startar), och kommer då också finnas tillgängliga på Piratpartiets hemsida.

Aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel epostadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in där och kontrollera att de uppgifterna stämmer. https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx

Delta på mötet, hur gör jag?

Mötet kommer att äga rum på Piratpartiets mumble och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. Här är en guide hur du använder och installerar mumble https://mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Mumble

Etikett: (Välj själv, det syns bara för dig)

Adress: mumble.piratpartiet.se

Port: 64738

Användarnamn: (Välj själv, det är namnet andra ser på dig)

Tidsplan

Senast i samband med att möteshandlingarna går ut två veckor innan mötet kommer en tidsplan för mötet presenteras på https://mote.piratpartiet.se/

Har du några frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se.

Väl mött på medlemsmötet!

/Mötespresidiet


Presidiets förslag till mötesordning för vårmötet 2018

1) I denna mötesordning skiljs mellan formaliaärenden (mötets behörighet, fastställande av mötesordning, eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium, val av två justerare samt ordningsfrågor), sakärenden (verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorsberättelse, ansvarsfrihet, verksamhetsplan, andra propositioner, motioner) och personval (val och fyllnadsval av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelse, revisorer, valberedning och mötespresidium, dock ej justeringspersoner).

2) Senast från en timme innan mötet börjar ska det vara möjligt för medlemmar och andra med rätt att delta att anmäla sig, få sitt medlemskap och dess längd kontrollerat och tilldelas ett nummer(röstkort) som ger möjlighet att rösta och begära ordet.

3) För varje fråga eller delfråga som diskuteras släpps först ordet fritt. Man begär ordet genom att skiva sitt nummer i chatten i möteskanalen.
Deltagare som inte tidigare yttrat sig under punkten sätts på talarlistan före den som redan yttrat sig.

4) Mötespresidiet har rätt att införa begränsning av talartiden.

5) I formaliaärenden kan yrkanden läggas från det punkten börjar behandlas fram tills diskussionen avslutas eller streck sätts i debatten. För sakärenden meddelar presidiet vid mötets början när möjligheten att lägga, dra tillbaka och lyfta tillbakadragna yrkanden går ut. Yrkanden ska lämnas skriftligt på angiven padda, och tydligt märkas med förslagsställarens namn och nummer(röstkort), samt vilken dagordningspunkt och underpunkt den gäller.

6) Envar med förslagsrätt kan väcka ordningsfråga, genom att skriva ordningsfråga följt med sitt nummer(röstkort) Ordningsfrågor bryter behandlingen av den fråga som behandlas. De kan gälla praktiska eller formella frågor kring mötets genomförande, streck i debatten samt stadgetolkning i samband med medlemsmöte. Då en ordningsfråga väckts diskuteras denna, varpå mötet fattar beslut i frågan, i bägge fallen enligt samma principer som för andra frågor.

7) Fattar mötet beslut om streck i debatten läses kvarvarande talarlista upp. Om det fortfarande är möjligt att yrka lämnas eventuella kvarvarande yrkanden från deltagare in och läses upp. Därefter får de som vill sätta upp sig på talarlistan, vilken därefter avslutas med ett streck. När talarlistan är genomgången och sträcket är nått övergår mötet till att fatta beslut.

8) Inför beslutsfattandet redogör presidiet för hur det tänker genomföra omröstningen (voteringsordning), varpå alternativa förslag kan lämnas. I så fall öppnar presidiet först för debatt och sedan omröstning. Därmed behandlas dagordningens punkt voteringsordning inte som en särskild punkt, utan successivt under mötets övriga punkter.

9) För voteringsordningar gäller följande:
(a) För sakfrågor ställs förslag som är oberoende av varandra ett och ett mot avslag. Finns förslag som är oförenliga med varandra kan de antingen ställas mot varandra två och två i omgångar i en sk kontrapropositionsvotering tills bara ett återstår, eller behandlas genom utslagsvotering, där de minst populära alternativen successivt slås ut. Vid antaganden av dokument som politiska program eller verksamhetsplan ställs slutligen det framvaskade dokumentet mot avslag.
(b) Vid personval får deltagarna rösta på maximalt det antal personer som ska väljas, och för att väljas behöver man få stöd av minst hälften av dem som deltar i omröstningen, inklusive dem som lägger ner sin röst. Kan pga detta inte alla platser fyllas hålls ytterligare en valomgång mellan några av de ickevalda som fick flest röster – så många som återstår att välja plus en.

10) Beslutsfattande sker, genom att man får välja mellan minst två kanaler i mumble. Den kanalen man står i röstar man på. Om man står kvar i mötesforumet under omröstning röstar innebär det att man har valt alternativet avstår. Om någon röstberättigad medlem så kräver innan tjänstgörande mötespresidial låtit klubban falla sker votering med röstprotokoll. Mötespresidiet bestämmer utifrån frågans karaktär och praktiska omständigheter hur detta ska gå till. Justeringspersonerna fungerar då som rösträknare och röstprotokollförare.

11) Ändringar av stadgarna får inte direktjusteras. Mötet ska i sin helhet ska vara baserat på samma stadgar.

12) Mötet har, på mötesordförandes förslag, rätt att med minst 75% majoritet ta beslut om att stänga ute mötesdeltagare från mötet om denne uppenbart förhindrar mötet och vägrat rätta sig efter mötespresidiums tillsägelser.

Posted in Medlemsbrev, Medlemsinfo, På gång i partiet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *