Förslag på verksamhetsplan och budget till årsmötet

viktig_info_lila

Nedan är de förslag på verksamhetsplan och budget som tagits fram till medlemsmötet den 12 januari.

 

Verksamhetsplan Piratpartiet Skåne 2014

PP Skåne = Piratpartiet Skåne

Internt Arbete

  • PP Skåne ska ha minst 6 styrelsemöten under året, varav minst hälften ska vara fysiska möten.
  • PP Skåne ska verka för att stödja befintliga lokala avdelningar med kunskap och informationsspridning
  • PP Skåne ska verka för att upprätta nya lokala avdelningar i alla kommuner med målet att 10 kommuner i Skåne ska ha, eller ska ha påbörjat resan mot att starta upp en lokalavdelning.
  • Arbetet för att bygga lokala organisationer ska ske systematiskt, med fungerande lokalavdelningar stöttande omkringliggande kommuner och låta dem ta del av samverkan. PP Skåne ska verka för att sådan samverkan och utbyte sker.

 

Externt arbete: Regionpolitik
Valplattform diskuteras av medlemsmötet med start den 12e januari då ett förslag på verktyg för att sköta det gemensamma arbetet med att ta fram den. När valplattformen är satt kommer den också förtydliga fokusområden för regionpolitiken att tydliggöras. Styrelsens förslag till verksamhetsplan innefattar dock följande punkter som inte är sakpolitiskt specifika:

 

Arbetsgrupper
Sondera terrängen och via lokala avdelningar hitta intresserade pirater som kan bistå i att driva frågor som är regionala, eftersom PP Skåne är en övergripande organisation med små resurser. Det gäller inom områdena Sjukvård, Hälsa, Kultur, Turism, Tillväxtfrågor och Trafik/Infrastruktur, samt kärnområdena Transparens, Integritetsfrågor, Demokratiseringsfrågor.

 

Lokaler
PP Skåne behöver ha en lokal för att samla skånepirater. Just nu används Winstrupsgatan 1 i Lund som samlingslokal. Styrelsen behöver fastställa om denna kan användas under 2014 eller om en ny eller alternativ lokal kan behövas. Inför valarbetet blir det viktigt att kunna samla människor, förvara material och ha en plats där man kan ha resurserna och mötas.

 

Stärka regionalt samarbete och finansiering
Regionen är en mycket bra utgångspunkt också för att samla resurser och jobba med donationer till partiet. Vi är ett ekonomiskt svagt parti och allt stöd vi kan få är uppskattat. På skånenivå kan styrelsen bidra till att man har gemensamma modeller för hur man samlar in pengar, hitta bra sätt att jobba med donatorar och samordnar olika aktiviteter för finansiering. ¨

PP Skåne ska också fungera som en mötesplats för de olika lokala avdelningarna och se till att resurser samordnas där så är möjligt, och att bra idéer sprids mellan lokalavdelningarna.

 

Sociala kontexter
Styrelsen ska under året arbeta för att ha minst två fysiska träffar, en till sommaren och en till jul, dit alla pirater i Skåne är inbjudna med både möjlighet till socialt umgänge och organiserade former av erfarenhetsutbyte vid varje sådant tillfälle.

 

Kompetensutveckling
Det kan vara svårt för enskilda, särskilt mindre, lokalavdelningar att organisera utbildningar och mediaträning, träning i debattartiklar med mera. Därför kan PP Skåne bli en hjälp både att söka finansiering för kurser och utbildningar, men också via stöd med PP riks kunna få besök av parlamentariker och andra nyckelpersoner i partiet för att stärka arbetet lokalt och utveckla medlemmarna.

 

Externt arbete: Valarbete
I samråd med den valda valsamordnaren Mattias Bjärnemalm ska PP Skåne under valåret arbeta för högt valdeltagande, bra närvaro på så många valstugor som möjligt och bra resultat i alla val under 2014.

 

Mobilisering
Den viktigaste rollen för PP Skåne, med stöd av valsamordnaren, är att aktivera gräsrötter som kan vara på plats i vallokaler, se till att valsedlar finns ute, att vi syns i olika lokala och regionala media och att vi har en tydlig valplaneringskalender som alla engagerade kan ta del av.

 

EU-valet
Valet till Europaparlamentet är oerhört viktigt. PP Skåne ska se till det finns pålästa pirater vid så många vallokaler som möjligt.

 

Nationella, regionala och lokala val
Valplattformen för regionen, som fastställts av medlemsmötet den 12e januar, ska vara grunden för ett antal “talking points”, korta informativa texter om varje punkt där vi har en tydlig regional ställning. PP Skåne tar fram dessa talking points och ser till att de nationella motsvarigheterna, samt de regionala, distribueras till alla valaktiva ute på lokal nivå, så att varje pirat som står ute bland folket, är påläst om de mest centrala frågorna och kan svara väl på frågor om olika åsikter.

 

 

 

 

 

Budget Piratpartiet Skåne 2014

Preliminärt finns 0kr i kassa. Kampanjbidrag på cirka 10.000 kan förväntas som enda intäkt i nuläget. Då föregående års budget inte planerats och styrelsen varit relativt inaktiv ska dock kvartalsbudget upprättas av nya styrelsen och följas upp även på kvartalsbasis.

 

Intäkter (tkr)

15               Bidrag och kampanjstöd

Utgifter (tkr)

6               Valsedlar regionvalet
5               Valkampanjarbete (tryck, reseersättningar, gräsrotsfika etc)
3               Etablering av lokalföreningar
1               Övrigt (utlägg ej valarbete, styrelsemötesutgifter etc)

Posted in Övrigt.