Uttalande från styrelsen om uteslutning

Styrelsen fattade enhälligt den 20 januari beslutet, i en per capsulam-omröstning, att utesluta en medlem ur partiet. Vi anser att medlemmen representerat partiet på ett direkt olämpligt sätt. Beslutet baseras på ett antal skärmdumpar från privata konversationer med medlemmar, och observationer i pågående öppna diskussioner. Dessa är exempel på hur medlemmen upprepade gånger under det senaste halvåret förolämpat, kränkt och hotat andra medlemmar såväl publikt som i privata konversationer på Facebook.

Frågan har diskuterats på styrelsemöten den 6 december samt den 17-18 januari, bakom lyckta dörrar, med motiveringen att undvika att utsätta någon för otillbörlig press eller bli mål för aggressiva reaktioner. På grund av händelsernas allvar och det faktum att medlemmen ifråga har ett lokalt förtroendeuppdrag och därför är en företrädare för partiet ansågs frågan vara brådskande. Det innebar att beslutet inte kunde vänta till nästa styrelsemöte. I enlighet med stadgarna kommer medlemskapet i Piratpartiet Stockholms stad samt Piratpartiet Stockholms län även de att avslutas då medlemskap i lokala föreningar förutsätter medlemskap i partiet centralt. Medlemmen kommer inte heller att sitta kvar som ledamot i styrelsen för Stockholms stad.

Piratpartiets stadgar rörande uteslutning:

2.2.3 Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller annars uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av partistyrelsen. Beslut om uteslutning ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.

2.2.4 Beslutet om uteslutning kan skriftligen överklagas till nästa medlemsmöte genom motion. Detta ska ske inom fyra (4) veckor från det att beslutet delgivits medlemmen. Överklagas inte beslutet inom dessa fyra veckor träder uteslutningen i kraft.

2.2.5 Om beslutet överklagas till kommande medlemsmöte är berörd medlem istället avstängd från verksamhet i partiet fram till det att överklagandet prövats. Avstängd medlem får inte aktivt verka i partiets namn, men har i övrigt samma rättigheter som övriga medlemmar. Medlemmen ska kallas till det medlemsmöte där överklagandet prövas och där ha fulla rättigheter enligt § 4.4 (Rättigheter).

2.2.6 Utesluten medlem kan beviljas återinträde av partistyrelsen.

3.3.4 Medlem som utesluts eller lämnar partiet frånträder samtliga förtroendeuppdrag inom partiet, med undantag för uppdrag som revisor eller revisors ersättare.

Lokala föreningars stadgar rörande ärendet:

2.1 Medlem av Piratpartiet som bor inom föreningens verksamhetsområde blir medlem i den lokala föreningen, såvida denne inte aktivt motsätter sig detta. Medlem av Piratpartiet som verkar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att bli medlem i den lokala föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av den lokala föreningens styrelse.

2.3 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.

8.1 Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas avgörs frågan av Piratpartiets styrelse, med undantag för eventuella stadgebilagor under § 11.5 för vilket föreningens styrelse ska anses ha tolkningsföreträde.

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *