Protokoll partistyrelsemöte 2017-04-06

 

  1. Mötets öppnande

 

1.1. Fastställande av röstlängd

Magnus, Ante, Anastasia, Katarina, Anton

 

1.2. Val av mötesfunktionärer

Ordförande: Magnus

Sekreterare: Katarina

Justerare: Ante, Anastasia

 

1.3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar

 

1.4. Fastställande av dagordning

Strykning av punkt 3.2 samt 4.1 då dessa löst sig.

Ny övrig punkt 5.1 Dreamhack.

Ny övrig punkt 5.2 Revisionsberättelse 2016

Ny övrig punkt 5.3 Delegat EPP

Ny övrig punkt 5.4 Mitt skifte / Ge ensamkommande barn amnesti

1.5. Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Inga egna punkter.

https://docs.piratpartiet.se/products/files/doceditor.aspx?fileid=158

 

1.6. Notera PC-beslut

Noterar att ett PC-beslut har fattats (2017-02-28): http://www.piratpartiet.se/pc-beslut-at-adjungera-partiets-fd-vice-partiledare-till-samtliga-av-styrelsen-anvanda-kanaler/

 

  1. Rapporter

 

2.1. Korta rapporter från alla i styrelsen

Samtliga i styrelsen föredrar muntligt.

 

2.2. Partisekreterarens rapport

Anton Nordenfur föredrar.

 

2.3. Partiledarens rapport

Magnus Andersson föredrar.

 

2.4. Ekonomiansvariges rapport

Henry Rouhivuori ej närvarande men har inkommit med rapport per mail.

 

2.5. Uppdatering rörande Ung Pirat

Anastasia föredrar.

 

  1. Diskussionspunkter

 

3.1. Styrelsens engagemang

Magnus Andersson föredrar. Öppen diskussion.

 

3.2. Situation med olämplig medlem

Punkt utgår.

 

3.3. Budget 2018

Anton Nordenfur informerar. Diskussion om vilka som kommer att ansvara för att budgetförslag tas fram.

 

Katarina Stensson pratar med Anton och ev. Henry Rouhivuori om hur vi går vidare med budget för 2018.

 

 

  1. Beslutspunkter

 

4.1. Uteslutningsärende av olämplig medlem

Punkt utgår.

 

4.2. Ständigt adjungerade till partistyrelsemöten

Förslag från Anton Nordenfur om fortsatt adjungering av Mattias Bjärnemalm

och framtida adjungering av partiets mellanchefer.

 

Magnus Andersson skickar ut förslag på Per Capsulam-beslut om att adjungera Mattias Bjärnemalm, partiets mellanchefer samt Anton Nordenfur till samtliga styrelsens kanaler året ut.

 

4.3. Arbetsutskottets förslag på uppdaterad arbetsordning

Arbetsutskottet har ej inkommit med underlag.

 

Magnus Andersson skriver och skickar ut förslag på Per Capsulam-beslut om ändringar i arbetsordningen.

 

4.4. Utveckling av folkhögskoleprojektet

Detta möte föreslår att styrelsemötet 1 juli tar beslut om att avföra folkhögskoleprojektet från styrelsens agenda.

 

4.5. Utfyllnad av arbetsutskottet

Andreas Bjärnemalm har lämnat arbetsutskottet och en roll måste därmed

fyllnadsväljas av partistyrelsen.

 

Per Capsulam-beslut bör ta snarast om fyllnadsval till Arbetsutskottet. Magnus Andersson kontaktar alla i styrelsen för att ta fram förslag.

 

4.6. Valrörelsen 2018

Magnus Andersson har inkommit med underlag. Diskussion kring underlag.

 

Under ”Fokuskommuner”:

Förslag att stryka Göteborg som fokuskommun.

 

Under ”betydelse av fokuskommun”:

Punkt 2 ändras till: Partiet finansierar och designar kampanjmaterial i    samarbete med kommunföreningen.

Punkt 4 ändras till: Kommunförening som uppfyller partiets grundläggande krav ges bidrag att använda fritt i valkampanjen efter behov.

 

Under ”Valorganisation”:

Förtydliga kommunalt perspektiv, och att dessa roller är stödfunktioner för kommunala organisationer.

Det behöver tas fram en arbetsbeskrivning för en valkapten för att kunna ta Per Capsulam-beslut om att påbörja rekrytering av denna

Magnus kompletterar nuvarande beskrivning av valorganisation och förbereder Per Capsulam-beslut om att anta valorganisation.

 

Under ”Politik”:

Diskussion kring att se över och fylla tomrum i den på vårmötet antagna sakpolitiken. Mötet är överens om att vi behöver arbeta fram kompletterande politik för att konkretisera sakpolitik och sätta i kontext.

 

Under ”valmanifest”:

AU med hjälp av styrelsen tar fram arbetsgrupp för att formulera valmanifest.

 

Under ”kampanjmaterial”

Riktlinjer bör tas fram för hur olika kampanjmaterial används.

 

Under ”Praktiskt”:

Behöver sättas upp ett projekt i docs om valrörelsen för att tydliggöra viktiga deadlines och händelser. Bör vara öppen att redigera. Magnus tar på sig att sätta upp ett projekt i docs.

 

Magnus kommer att skicka ut reviderad version av dokumentet om valrörelsen, som styrelsen kan ta per capsulam-beslut på att anta som riktlinjer inför valet.

 

4.7. Extra medlemsmöte

Förslag på att göra Höstmötet till ett fysiskt möte och att där anta propositioner om kompletterande politik samt behandla ordinarie höstmötesfrågor (förtroendeval mm.), men att flytta antagande av riksdagslista till extra medlemsmöte online.

 

4.7.1. Fyllnadsval av mötespresidium

För fysiskt möte bör det vara enklare att hitta mötespresidium. Ante tar kontakt med möjlig kandidat.

 

4.7.2. Delegering av kallelse till mötespresidiet

Punkt utgår. Enligt stadgan ligger det redan på mötespresidiet att kalla till extra medlemsmöte. Ordinarie medlemsmöte kan kallas till av styrelsen, alternativt delegeras till mötespresidiet.

 

4.8. Ny mötesplattform

Diskussion kring alternativ till ny mötesplattform. Om höstmötet hålls fysiskt skjuts introduktion av ny plattform till vårmötet 2018.

 

Magnus tar i samråd med Ante fram lista på vilka krav vi har på mötesplattform, till styrelsemötet 1 juli.

 

 

  1. Övriga frågor

 

5.1 Dreamhack

Dreamhack tar ej emot politiska partier längre och PP kommer därför inte att närvara. Om individer vill närvara kan de göra sällskap med UPs delegation.

 

5.2 Revisionsberättelse 2016

Magnus ska påminna revisorerna om att komma in med revisionsberättelse för 2016.

 

5.3 Delegat EPP

Magnus undersöker vad det innebär att vara delegat, utlyser sedan möjlighet att vara partiets delegat i EPP.

 

5.4 Mitt skifte / Ge ensamkommande barn amnesti

”Vi fick precis in en fråga på Facebook om huruvida vi stödjer https://www.mittskifte.org/petitions/vistarinteut-kraver-amnesti-for-vara-ensamkommande-barn-och-unga Jag har svarat att vi inte har någon antagen migrationspolitisk sakpolitik i dagsläget (med lite förklaring om varför), men sen noterade jag att ni har möte idag, och att ni i mån av tid då eventuellt skulle kunna ta upp det här som en övrig fråga.

Så: anser styrelsen att ett uttalat stöd för den här insamlingen ligger i linje med principprogrammet, och är ni isåfall villiga att skriva under i partiets namn?”

 

Mötet är ej beslutsmässigt och styrelsen kan därför inte ta ett beslut i frågan. Bordlägges till styrelsemöte 1 juli.

 

 

  1. Planering av tid och eventuell plats för justering av detta protokoll

Renskrivet protokoll publiceras i chatten idag 4 juni för justering.

 

 

  1. Mötets avslutande

 

Magnus avslutade mötet kl 18:30

 

Justerad av:

Anastasia Storm 2017-06-04 kl 22.35

Andreas Bjärnemalm 2017-06-12 kl 16.40

 

Posted in På gång i partiet, Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *