Protokoll från partistysrelsemöte 27-28 september 2014

1. Mötets öppnande

Styrelsens sammankallande Jan Lindgren förklarade mötet öppnat.
 
Närvarande styrelseledamöter var Jan Lindgren, Nathalie Ylitalo, C Magnus Berglund, Nils Kadesjö (1, 2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.2), Erik Hultin, Andreas Larsson, Malin Ahnberg, Göran Widham (punkter 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.3, 5), och Kristofer Pettersson (punkter 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.3, 5). Övriga närvarande är Henrik Brändén, Mikael Holm (ej punkt 3.3) och Gustav Nipe (punkter 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.3, 5).
 
Frånvarande styrelseledamöter var JP Anderson, Fredrik Holmbom, och Troed Sångberg.
 

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

 
Mötet valde Jan Lindgren till mötesordförande.
 

1.1.2. Mötessekreterare

 
Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.
 

1.1.3. Justerare

 
Mötet valde Nathalie Ylitalo och Nils Kadesjö till justerare.
 

1.2. Eventuella adjungeringar

 
Ständigt adjungerade partisekreterare Henrik Brändén och förbundsordföranden Gustav Nipe är närvarande.
 
Mötet valde att adjungera Mikael Holm med yttranderätt.
 

1.3. Fastställande av dagordning.

 
Mötet beslutade att lägga till punkt 5.2.1. Förtydligande om anställningar, och antog annars dagordningen som i utskicket.
 

1.4. Föregående protokoll

 
Mötet gick igenom föregående protokoll och fann inga nya punkter att ta upp.
 

2. Rapporter

 

2.1. Lokala föreningars status

Nils Agnesson, som ansvarade för rapporteringen, har lämnat partiledningen. Webbsidan som redoviserar lokala föreningars status har inte uppdaterats sedan Nils lämnade, men partistyrelsen tror inte att det förekommit några större förändringar.
 
 

2.2. Partiledarrapport

Mötet gick igenom partiledarrapporten och diskuterade de nytillkomna frågorna. Mötet noterade att rapporten hade fel datum i rubriken, men att den annars är uppdaterad inför mötet.
 
 

2.3. Ekonomisk rapport

Partisekreterare Henrik Brändén föredrog ekonomisk rapport och svarade på frågor om den, samt föredrog om utvecklingen med det nya bokföringssystemet i PirateWeb.
 
 

3. Beslutspunkter

 

3.1. Valresultat

 
3.1.1. Yrkande om skrivelse till medlemsmötet
 
Mötet beslutade att styrelsen tillskriver medlemsmötet med ett uttalande där de som styrelse konstaterar att årets två val har varit stora besvikelser, att vi som parti har misslyckats med att uppnå våra mål och att vi i styrelsen är ytterst ansvariga för detta. Sammankallande och sekreterare får mandatet att utforma denna skrivelse.
 
3.1.2. Yrkande om klargörande om anställning
 
Kristofer yrkade att styrelsen klargör att Anna inte återanställs men kommer att sitta hela mandatperioden ut. 
 
Votering begärdes. Kristofer röstade för. Jan Lindgren, Malin Ahnberg, Göran Widham, Andreas Larsson, Nathalie Ylitalo, Anton Nordenfur och Erik Hultin röstade mot. C Magnus Berglund lade ned sin röst. Yrkandet föll. 
 
Göran Widham inkom med protokollsanteckning: ”Det föreligger inget behov att fatta beslut som binder 2015 års styrelse vad gäller partiledarfrågan. Anna sitter på ett mandat som tar slut den 31 dec 2014. Hon är informerad om att hennes anställning upphör och att finansieringen av partiledarlön är osäker i framtiden, det behövs inget extra beslut för att klargöra detta förhållande.”
 
C Magnus Berglund inkom med protokollsanteckning: ”Styrelsen vill gärna uttal sig i dessa punkter, men vi kommer inte ifrån att vi inte vet vilka motioner som lyfts på medlemsmötet hösten 2014 och dessutom vet vi inte vilka nya ledamöter som medlemmarna väljer in och hur de ser på den här punkten. Genom att dessa två frågetecken faktiskt är ett av de områden där medlemmarna har inflytande känner jag mig obekväm med att  styrelsen i samma stycke som vi tar på oss ansvaret har fräckheten att bestämma hur något skall gå till. Jag hade önskat att jag hade fått med mig styrelsen på en öppen process så vi hade fullständig information om vilka kandidater som kan vara lämpliga så som partiledare, men diskussionen var sådan att även detta skulle ha varit tveksamt.”
 
Kristofer reserverade sig mot beslutet.
 
3.1.3. Yrkande om val av partiledare
 
Kristofer yrkade att ”Styrelsen ska anordna en personvalskampanj i god tid (minst 1 månad) innan sittande partiledares mandat slutar. Medlemmarna röstar på ny partiledare och styrelsen antar den partiledaren.”
 
Votering begärdes. Kristofer röstade för. Jan Lindgren, Malin Ahnberg, Nathalie Ylitalo, Anton Nordenfur, Göran Widham, Erik Hultin röstade mot. C Magnus Berglund och Andreas Larsson lade ned sin röst. Yrkandet föll.
 
Kristofer reserverade sig mot beslutet.
 

3.2. Antagande av förslag till verksamhetsplan och budget för 2015

 
Verksamhetsplanen utgick ifrån det underlag som Göran skrev och mailade ut och som Anton sedemera lyfte som ett förslag.
 
Mötet beslutade att första stycket under introduktionstexten ändras till ”Piratpartiet ska under 2015 fortsätta vara en viktig röst i den offentliga debatten. Förutsättningarna för detta arbete är dock på många sätt förändrade.” Kristofer reserverade sig mot beslutet.
 
Mötet beslutade att med detta anta introduktionstexten i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att anta punkt 1.1 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att under punkt 1.2 lägga till ”För att uppmuntra kunskaps- och erfarenhetsutbyte ska styrelse och ledning under året arbeta fram en ”kunskapsbank” där vi samlar resurser som kan understödja utbildning av våra medlemmar, såsom föredragshållare, videofilmer, studiematerial et cetera.”
 
Mötet beslutade att under punkt 1.2 lägga till en fotnot om gamification som länkar till Wikipedias artikel. (http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification / http://sv.wikipedia.org/wiki/Spelifiering)
 
Mötet beslutade att med detta anta punkt 1.2 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att under 1.3 ändras ”Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av regionala konferenser.” till: ”Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av Parleys, regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa events med en mindre kostnad, med målet att sex Parleys äger rum runtom i Sverige under 2015.”
 
Mötet beslutade att med detta anta punkt 1.3 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att anta punkt 1.4 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att anta punkt 1.5 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att anta punkt 1.6 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att anta punkt 1.7 i Antons förslag. Kristofer reserverade sig mot beslutet.
 
Mötet beslutade att lägga till punkt 1.8 Folkhögskola med följande lydelse: ”Piratpartiet bör arbeta systematisk och målmedvetet för att upprätta en folkhögskola. Kunskap är en av partiets grundpelare och upprättandet av en skola har stor symbolisk betydelse och bidrar med att öka vår trovärdighet på den politiska arenan. Under 2015 är det dags att gå från ord till handling. Innan årets utgång ska partistyrelsen ha tagit emot en ordentlig förstudie av ekonomiska, legala och andra förutsättningar som möjliggör ett beslut om huruvida partiet ska starta en folkhögskola.”
 
Mötet beslutade att med dessa punkter anta sektion 1.
 
Mötet beslutade att anta punkt 2.1 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att i punkt 2.2 ersätta sista styckets ”Vi kan bli ännu bättre på att väcka redaktionernas intresse, så att vi syns mer utanför debatt- och insändarsidorna.” med ”Under 2015 ska vi arbeta med att utveckla kompetens, idéer och metoder för att nå ut i press- och etermedia på redaktionell plats – t ex genom anordnande av manifestationer, produktion av video, podcasts och liknande.”
 
Mötet beslutade att med detta anta punkt 2.2 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att anta punkt 2.3 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att anta punkt 2.4 i Antons förslag. Kristofer reserverade sig mot beslutet.
 
Mötet beslutade att i punkt 2.5 ändra ”Piratpartiet ska hjälpa UP i arrangerandet av Dreamhack.” till ”Piratpartiet ska samarbeta med UP i deltagandet på Dreamhack.”
 
Mötet beslutade att med detta anta punkt 2.5 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att lägga till punkt 2.6 Medlemsvärvning: ”Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning.”
 
Mötet beslutade att med dessa punkter anta sektion 2.
 
Mötet beslutade att anta punkt 3 i Antons förslag.
 
Mötet beslutade att lägga till punkt 4 Långsiktig plan: ”Partiet skall under 2015 ta fram en långsiktig plan för hur partiet ska utvecklas under den kommande femårsperioden, för att vinna framtida val.”
 
Mötet beslutade att anta verksamhetsplanen.
 
Mötet beslutade att uppdra åt Anton Nordenfur att motionera om verksamhetsplanen å styrelsens vägnar.
 
 

3.3. Uteslutningsärende

Mötet beslutade enhälligt att avslå uteslutningsärendet.
 

3.4. Ekonomi

Uppföljning av diskussionen kring partiets ekonomi från förra mötet. Rapport från C Magnus Berglund och Göran Widham. Göran Widham föredrog läget.
 
Styrelsen utsåg i somras en grupp att följa ledningens ekonomihantering på grund av en osäkerhet kring partiets ekonomiska ställning. Styrelsen konstaterar att osäkerheten som då fanns kring tillståndet i partiets ekonomihantering och partiets ekonomiska ställning inte var så illa som då befarades. Att prognoser kring resultat och cashflow gick att lita på och att det ekonomiska resultatet under året kommer att bli som eller något bättre än budgeterat. Om donationsinkomsterna fortsätter i planerad takt kommer partiet vid årsskiftet att ha en marginal på 200 000 kronor. Även om partiets donationsinkomster skulle sjunka till noll kommer partiet att klara sig ekonomiskt fram till årsskiftet. Vår stora utmaning handlar om hur vi ska säkra intäkter för framtiden.
 
Mötet beslutade att uppdra ledningen att till nästa styrelsemöte lämna ett nytt förslag på ekonomiskt system att börja använda den 1 januari 2015, parallellt till att PirateWeb vidareutvecklas till ett optimalt system.
 

3.5. Valutvärderingsgrupp

 
Mötet antog följande mandat för valutvärderingsgruppen: 
1. Eftersom riksdagsvalet passerat finns inte längre något behov av en separat utvärdering av EU-valet.
2. Lokala föreningar kommer att uppmanas göra utvärderingar av valrörelsen, och skicka till gruppen. Ledningen kommer att göra en operationell utvärdering av sitt operativa arbete. Styrelsen kommer att göra en självutvärdering av sin strategiska ledning. 
3. Utvärderingsgruppen ska med detta underlag, och annat underlag gruppen väljer att skaffa, göra en utvärdering av de två valrörelserna ur ett helikopterperspektiv, och får om den önskar lämna rekommendationer, allmänna eller riktade till medlemsmöte, styrelse resp ledning. 
4. Ett mål för utvärderingen ska vara att dra och dokumentera lärdomar från valåret 2014, som kan utnyttjas för att förbättra planeringen av nästa valrörelse. Så att vi kan upprepa de saker som gjorts rätt, och undvika de misstag som begåtts. Det kan gälla allt från övergripande strategiska politiska och organisatoriska beslut till konkreta lärdomar från valstugor och affischeringar. 
5. Gruppen ska lämna en preliminär rapport till den nuvarande styrelsens sista möte i december 2014, och en slutlig rapport till den tillträdande styrelsens första möte i januari-februari 2015. 
 
Mötet beslutade att utse Mikael Holm till sammankallande för valutvärderingsgruppen.
 
Mötet beslutade att utse Malin Ahnberg till kontaktperson mellan styrelsen och valutvärderingsgruppen.
 
Mötet beslutade att utse Malin Ahnberg, Jan Lindgren, C Magnus Berglund och Nils Kadesjö till ansvariga för styrelsens valutvärdering.
 

3.6. Hantering av dagordning/punkter som behöver bordläggas

Mötet beslutade att återuppta Trello som system för att överblicka frågor som styrelsen behöver behandla.
 

3.7. Fyllnadsval mötespresidium

Mötet beslutade att fyllnadsvälja Mikael Holm till mötespresidiet.
 

3.8. Arbetsordning

Mötet beslutade att lägga följande till arbetsordningen:
 
”Vid väldigt brådskande ärenden kan ett uttalande göras å styrelsens vägnar av sammankallande och sekreterare gemensamt. Detta för att med snabbhet kunna förklara styrelsens ståndpunkt i vissa frågor eller komma med rena faktaupplysningar. Om en eller flera ledamöter anser att sammankallande och sekreterare i ett sådant uttalande felaktigt har representerat styrelsens åsikt tas en intern diskussion innan styrelsen sedan kommer med en eventuell rättning tillsammans.”
 

3.9. Piratfolkhögskola

Piratfolkhögskolegruppen har varit inaktiv sedan början av året, och har nedprioriterats under valrörelsen.
 
Anton Nordenfur meddelade att hen lämnar gruppen från och med partistyrelsemötets avslutande.
 
Mötet beslutade att utse Anton Nordenfur till styrelsens kontaktperson till gruppen.
 
Mötet beslutade att bordlägga frågan tills det att gruppen lämnar ett nytt underlag.
 

4. Övriga diskussionspunkter

4.1. Valresultat

Mötet diskuterade valresultatet. Beslut som följde diskussionen togs på diskussionspunkt 3.1.
 

4.2. Val till styrelsen i höstas

En grupp ledd av Troed Sångberg skulle tillsammans med mötespresidiet ha arbetat fram ett beslutsunderlag, detta har ej inkommit. Frågan rör det faktum att vi på höstmötet hade två kandidater som fick lika många röster och ingen valdes då ingen kom över 50%.
 
Mötet diskuterade frågan och fann den behandlad.

4.3. Partiets politik

Styrelsen behöver ha en diskussion om den ideologiska översikten i Piratpartiet – vart är vi på väg med vår politik?
 
Mötet beslutade att vi sammankallar ett partistyrelsemöte med enda syfte att öga mot öga ha tid att tala om den här frågan. Detta partistyrelsemöte ska sammankallas så snart det går.

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte är schemalagt till ett videomöte den 8 november. Mötet därefter är schemalagt till den 6-7 december, afk i Uppsala.

5.2. Övriga frågor

5.2.1. Förtydligande om anställningar

Mötet beslutade att partistyrelsen antar ett uttalande om hur budgetering och andra beslut kring partiledarens anställning under 2014 gick till:
 
”2014 års partistyrelse beslutade på sitt konstituerande möte i december 2013 att enhälligt välja Anna Troberg som partiledare med mandat fram till årsslutet 2014. På 2014 års februarimöte fastslog partistyrelsen i enighet en budgetpost med förklaringen:
 
”För den osannolika händelse [att] partiet skulle ramla ur EU-parlamentet står vår PL utan försörjning. Därför är budgeterat en reservfond som ska kunna användas för att hålla PL anställd med oförändrad lön till årsskiftet, då en ny finansiering för PLs lön i så fall måste vara på plats.”
 
När valresultatet från EU-valet förelåg exekverades detta av partisekreteraren i form av ett anställningsavtal mellan partiet och partiledaren. Detta innebär att partiledaren både har mandat och anställning fram till den 31 december 2014. 
 
På nästa partistyrelses konstituerande möte i december 2014 kommer den att besluta om 2015 års partiledare. I budgetdiskussionerna i slutet av 2014 och början av 2015 kommer partistyrelsen att besluta om 2015 års partiledares eventuella anställning.
 
Partistyrelsen beklagar att detta endast hamnade som en fotnot i budgeten och inte framgick tydligare i protokollet eller i övrig kommunikation från styrelsen.”

5.2.2. Andreas Larsson lämnar partistyrelsen

Andreas Larsson har låtit meddela att hen lämnar partistyrelsen i och med slutet på detta möte.

5.3. Mötets avslutande

Mötesordförande Jan Lindgren förklarade mötet avslutat.
 
Protokollet har justerats av Nils Kadesjö och Nathalie Ylitalo.
Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

One Comment

  1. Curt-c5ke Hagman skriver:Grattis Staffan!Och ve4lkommen in i den ve4rdefulla ff6rsamlingen av medmelmar. De4r jag ff6rra e5ret invaldes som utff6rt arbete som kommer djur och natur tillgodo.Curt-c5ke Hagman

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *