Protokoll från partistyrelsemötet den 15-16 augusti 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Sammankallande Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat.

1.1 Mötets behörighet

Mötet förklarade sig självt behörigt.

1.2 Fastställande av röstlängd

Malin Ahnberg, C Magnus Berglund, Mikael Holm, Emma Marie Andersson och Anton Nordenfur närvarade på alla punkter.

Carl-Johan Rehbinder, Troed Sångberg och Jimmie Karlsson närvarade på alla beslutspunkter.

Jan Lindgren närvarade på alla beslutspunkter och rapporter.

1.3 Val av mötesfunktionärer

Mötet valde Malin Ahnberg till mötesordförande.

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

Mötet valde Mikael Holm och C Magnus Berglund till justerare.

1.4 Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats förbundsordförande.

Inga adjungeringar noterades.

1.5 Fastställande av dagordning.

Mötet valde att lägga till diskussionspunkten ”Sekreterare i presidiet”.

Mötet fastslog i övrigt dagordningen som i kallelsen.

1.6 Föregående protokoll

Mötet gick igenom det föregående protokollet och fann inga ytterligare beslutspunkter som behövde hanteras på detta möte.

1.7 Notera PC-beslut

Mellan föregående möte och detta gick följande PC-beslut ut: Nomineringar till PPEUs styrelse den 16 juni 2015.

2. RAPPORTER

2.1 Rapport från partiorganisatör

Anton Nordenfur föredrog organisationsrapporten.

2.2. Ekonomisk rapport

Ingen ekonomirapport har inkommit. Anton Nordenfur föredrog den senaste tidens utveckling muntligt.

2.3 Rapport från pressekreterare

Ingen rapport har inkommit.

2.4 Rapport från lokalföreningsansvarig

Ingen rapport har inkommit. Mikael Holm föredrog den senaste tidens utveckling muntligt.

2.5 Rapport från talespersonsgruppen

Ingen rapport har inkommit.

2.6 Rapport från folkhögskolegruppen

Ingen rapport har inkommit.

2.7 Rapport från resursinventeringen

Ingen rapport har inkommit. Anton Nordenfur föredrog den senaste tidens utveckling muntligt.

2.8 Rapport från valutvärderingsgruppen

Ingen rapport har inkommit. Mikael Holm föredrog den senaste tidens utveckling muntligt. Det har i stort avstannat på grund av bortprioriteringar.

3. DISKUSSIONSPUNKTER

3.1 Långsiktig plan

Anton Nordenfur föredrog underlaget, och mötet diskuterade arbetet med att ta fram en långsiktig plan.

3.2 Uppföljning av verksamhetsplan 2015

Anton Nordenfur föredrog underlaget, och mötet diskuterade hur pass styrelsen följt verksamhetsplanen.

3.3 Sekreterare i presidiet

Mötet diskuterade hur Göran Widhams paus från styrelsearbetet påverkar presidiets arbete.

4. BESLUTSPUNKTER

4.1 Verksamhetsplan 2016

Malin Ahnberg föredrog underlaget till verksamhetsplan.

Mötet förde till protokollet att styrelsen stryker punkten om folkhögskola från förslaget på verksamhetsplanen, eftersom vi behöver se över våra säljargument, och vi hoppas att vi kan lyfta frågan ett senare år.

Mötet valde att anta det framvaskade förslaget till verksamhetsplan.

Mötet beslutade att Anton Nordenfur får rätt att genomföra redaktionella ändringar innan propositionen skickas in, och får i uppdrag att skicka in propositionen till mötespresidiet innan den 23 augusti.

4.2 Ekonomisk berättelse 2014

Inget underlag har inkommit.

Göran Widham har just nu en paus från styrelsearbetet, men fortsätter sitt arbete med Henrik Brändén gällande den ekonomiska berättelsen för 2014.

4.3 Fysiskt möte för ideologisk översikt

Mötet beslutade att mötet för ideologisk översikt hålls den 24-25 oktober 2015.

4.4 Datum för höstmötet

Mötet beslutade att höstmötet ska börja den 5 oktober och sluta den 8 november.

4.5 Fyllnadsval av mötespresidiet för höstmötet

Mötet beslutade att inte fyllnadsvälja några poster i mötespresidiet.

4.6 Arbetsformer och Verktyg

Mötet beslutade att styrelsen ska testa på systemet Basecamp som internt arbetsverktyg fram t om partistyrelsemötet i december och då utvärdera systemet.

4.7 Val av partiledare

På det förgående mötet beslutades bland annat följande:

”att PL-gruppen anses att ha avslutat sitt uppdrag och att styrelsen kollektivt tar fram beslutsunderlag för att på partistyrelsemötet i augusti ha beskrivit en process för hur nomineringar, kandidaturer och kampanjande ska hanteras samt en beskrivning av hur styrelsen ser på den medlemsvalda partiledarrollen.”

Denna punkt är till för att hantera det beslutet och de beslut vi kan behöva ta i frågan.

Mötet beslutade att Malin Ahnberg och Emma Andersson får i uppdrag att skriva ihop en text kring hur partistyrelsen ser på frågan och skicka ut detta som PC-beslut.

Anton Nordenfur deklarerade jäv och deltog inte i diskussion eller beslut i frågan.

Mötet beslutade att styrelsen fastställer datumet för det extra medlemsmötet till den 28-29 november 2015, och att mötet sker både elektroniskt och afk, den fysiska delen av mötet ska hållas i Uppsala. I händelse att stadgepropositionen skulle falla kommer samma datum användas för en rådgivande medlemsomröstning för val av partiledare.

4.8 Piratpartistisk tidning

Anton Nordenfur föredrog underlaget.

Mötet beslutade att uppdra Anton Nordenfur att inkomma med underlag gällande möjligheten för Piratpartiet att antingen in house, eller genom gemensamma lösningar starta en piratpartistisk tidning. Underlaget ska ta upp upplägg kring presstöd.

Mötet beslutade att partistyrelsen noterar att man ser positivt på bildandet av piratvänliga tidningar.

4.9 Talespersoner

Mötet beslutade att utse Mattias Bjärnemalm till nätpolitisk talesperson. Samtidigt accepterar styrelsen Mattias avgång från posten som utrikespolitisk talesperson.

Mötet beslutade att styrelsen ska ta upp frågan om talespersonsgruppen på mötet efter den ideologiska träffen.

5. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor hade inkommit.

6. MÖTETS AVSLUTANDE

Sammankallande Malin Ahnberg förklarade mötet avslutat.

Protokollet är justerat av Mikael Holm och C Magnus Berglund.

 

Posted in Nyheter, Styrelsebloggen and tagged .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *