Protokoll från partistyrelsemöte den 8 mars 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE

1.1 Fastställande av röstlängd

Närvarande styrelseledamöter:
Mikael Holm
Malin Ahnberg
Göran Widham
Emma Marie Andersson
Troed Sångberg
Josef Ohlsson Collentine
Leif Svahn
C Magnus Berglund (närvarade ej punkt 2.4 pga teknikproblem)
Carl Johan Rehbinder (närvarade till och med punkt 4.8)
Anton Nordenfur (fr punkt 2.2)
Mattias Lundbäck (fr punkt 2.7 samt 2.3 och 2.4)

Närvarande adjungerade:
Erik Einarsson (fr punkt 4.4)

Ej närvarande:
Jan Lindgren
Jimmie Karlsson
Erik Hultin

1.2. Val av mötesfunktionärer

Styrelsen utsåg Mikael Holm till ordförande för mötet, Göran Widham till sekreterare för mötet samt Emma Marie Andersson och Carl Johan Rehbinder till justerare.

1.3. Eventuella adjungeringar

Vid mötets öppnande var endast styrelseledamöter närvarande. Från och med punkt 4.4 Ekonomisk berättelse inadjungerades Erik Einarsson.

1.4. Fastställande av dagordning.

Mötet fastställde dagordningen utan ändringar.

1.5 Föregående protokoll

Mötet konstaterar att alla öppna frågor från föregående protokoll har egna punkter i dagens dagordning där de behandlas.

1.6 Notera PC-beslut

Mötet protokollför härmed att tre Per Capsulam beslut har tagits den senaste tiden.

Ett i slutet på 2014 av 2014 års styrelse:
2014-12-17: PC-beslut om riksdagslista 

 Samt två sen föregående möte:
2015-01-20: PC-beslut om uteslutning
2015-01-27: PC-beslut om mötespresidium

 

2. RAPPORTER

2.1. Rapport från folkhögskolegruppen

Malin Ahnberg föredrog i egenskap av kontaktperson. (rapport)

Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

2.2. Rapport från PL-gruppen

Gruppens sammankallande Leif Svahn föredrog läget. (rapport)

Styrelsen diskuterar hur den kan stödja gruppens arbete.

Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

2.3. Ekonomisk rapport

Anton Nordenfur föredrog partiets ekonomi under början av 2015. (rapport)

Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

2.4 Rapport från valutvärderingsgruppen

Mikael Holm rapporterade från, arbetet har stått stilla pga prioriteringar av annat. Ingen skriftlig rapport inkommen.

2.5 Rapport från Stadgerevisionsgruppen

Anton Nordenfur föredrog. (rapport)

Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

2.6 Rapport från resursinventeringen

Josef Ohlsson Collentine rapporterade om arbetet (rapport)

Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

2.7 Rapport från partiorganisatör

Anton Nordenfur föredrog. (rapport)

Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

 

3. DISKUSSIONSPUNKTER

3.1. Styrdokument uteslutningsärenden

Emma Andersson föredrog diskussionsunderlag om behovet av styrdokument kring uteslutningsärende. Styrelsen ventilerade erfarenheter från de uteslutningsärdenden som varit.

Diskussionen fördes bakom lyckta dörrar.

 

4. BESLUTSPUNKTER

4.1. Biträdande sekreterare

Göran Widham föredrog ärendet: (beslutsunderlag) 

Styrelsen beslutade
att vi ska tillsätta en eller flera biträdande sekreterare på nästa möte.
att styrelsens ledamöter uppmanas att fundera över om de har tid och är villiga och meddelade sitt intresse till Göran Widham i god tid innan nästa möte. 

4.2. Kallelse till vårmötet

Mikael Holm föredrog ärendet: (beslutsunderlag)

Styrelsen beslutade
att uppdra mötespresidiet att skicka en kallelse till piratpartiets vårmöte senast den 23 mars.
att­ Göran Widham är ansvarig för att kontakta mötespresidiet.

4.3. Propositioner

Mikael Holm föredrog ärendet. 

Styrelsens ska skicka verksamhetsplan som proposition till höstmötet. På vårmötet kan styrelsen skicka propositioner om de så vill. Dessa ska vara inne så att de kan gå med kallelsen den 23 mars.

Styrelsen fann frågan behandlad.

4.4 Ekonomisk berättelse för 2014

Styrelsen beslutade
att utse Göran Widham till ansvarig från styrelsen för färdigställandet av ekonomisk berättelse i för 2014, samarbete med tidigare partisekreterare Henrik Brändén och ekonomiansvarig från 2014 Jan Lindgren. 

4.5 Verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen beslutade
att uppdra Malin Ahnberg att med stöd av Anton Nordenfur sammanställa ett förslag till verksamhetsberättelse för 2014.

4.6  Medieansvarig

Göran Widham föredrog ärendet (beslutsunderlag)

Efter diskussion så kom styrelsen fram till att vad som behövs är tillsättandet av en pressekreterare.

Styrelsen beslutade
att tillsätta en pressekreterare för partiet.
att fastställa en befattningsbeskrivning för pressekreteraren (se bilaga)
att utse Troed Sångberg till pressekreterare.

Protokollsanteckningar:
Troed Sångberg deltog inte i beslutet pga jäv.

C Magnus Berglund har anmält att han vill inkomma med en protokollsanteckning (ej inkommen).

4.7 Mediaträning

Göran Widham föredrog ärendet. (beslutsunderlag)

Styrelsen beslutade
att Troed Sångberg och Göran Widham får i uppdrag att genomföra en medieträning med styrelsen. 

4.8 Talespersoner

Göran Widham föredrog. (beslutsunderlag)

Styrelsen beslutade
att uppdra åt Anton Nordenfur att till nästa möte inkomma med ett vidareutvecklat underlag (vid behov innehållande förslag på ansvarig för frågan). 

4.9 Ska vi stanna som observatörer i PPI

Josef Ohlsson Collentine föredrog (beslutsunderlag)

Styrelsen beslutade
att styrelsen lämnar en proposition på Piratpartiets vårmöte om att vi skall lämna vårt observatörsmedlemskap i PPI.
att uppdra åtJosef Ohlsson Collentine att skriva förslag till proposition.

4.10 Lokala föreningar

Styrelsen beslutade
att uppdra åt partiorganisatören att betala ut bidrag till de lokalföreningar som har uppfyllt de förpliktelser som krävs för att vara berättigade. 

4.11 Preliminärt mötesschema

Malin Ahnberg föredrog (beslutsunderlag)

Styrelsen beslutade
att fastställa mötesschemat i enlighet med förslaget. 

4.12 Omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun

Styrelsen bordlade frågan.

 

5. ÖVRIGA FRÅGOR

Det fanns inga övriga frågor att behandla

 

6. MÖTETS AVSLUTANDE

Mikael Holm förklarade mötet avslutat.

 

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *