Protokoll från partistyrelsemöte den 3 maj 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades

1.1 Fastställande av röstlängd

Närvarande hela mötet:
Josef Ohlsson Collentine, Göran Widham, Malin Ahnberg, Emma Andersson, Carl Johan Rehbinder, Mikael Holm, Leif Svahn

Närvarande del av mötet:
Mattias Lundbäck (§1-3, §4.2-4.3), C Magnus Berglund (§1-3.4), Anton Nordenfur (§ 2.3, 2.5, 2.7, 3.2 – 3.4), Jimmie Karlsson (§4.1, 4.4-6)

1.2. Val av mötesfunktionärer

Mikael Holm valdes till mötesordförande

Göran Widham valdes till mötessekreterare

Mattias Lundbäck och Josef Ohlsson Collentine valdes till justerare

1.3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar gjordes.

1.4. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

1.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks genom.

1.6 Notera PC-beslut

Inga PC-beslut har fattats sedan mötet den 28 mars.

2. RAPPORTER

2.1. Rapport från folkhögskolegruppen

Malin Ahnberg rapporterade att gruppen hört av sig och sagt att de under den här perioden har prioriterat annat partiarbete och inte har något att rapportera.(Ingen skriftlig rapport inkommen.)

2.2. Rapport från PL-gruppen

Gruppens sammankallande Leif Svahn rapporterade muntligen att gruppen ännu inte gått att sammankalla till ett möte. Styrelsen behandlade även frågan under beslutspunkt §4.1. (Ingen skriftlig rapport inkommen.)

2.3. Ekonomisk rapport 

Anton Nordenfur föredrog den ekonomiska rapporten. (rapport som odt/pdf)

Göran Widham föredrog ärendet kring redovisning och revision till kammarkollegiet av föregående års statsbidrag som nu är avslutat. Revison av projektredovisningen skedde måndag den 20 april, redovisning med revisorsintyg mottogs av kammarkollegiet den 27 april de behandlar nu ärendet.

2.4 Rapport från valutvärderingsgruppen

Gruppen rapporterade att utvärdering kommer att vara klar och inkomma till styrelsens augustimöte. (rapport som odt/pdf)

2.5 Rapport från Stadgerevisionsgruppen

Anton Nordenfur rapporterade att arbetet inte har gått framåt pga för hög arbetsbelastning pa nyckelpersoner. Styrelsen behandlade även frågan under beslutspunkt §4.2. (rapport som odt/pdf)

2.6 Rapport från resursinventeringen

Josef Ohlsson Collentine rapporterade att arbetet fortsätter i wikin. (Ingen skriftlig rapport inkommen.)

2.7 Rapport från partiorganisatör

Anton Nordenfur föredrog den senaste tidens arbete.(rapport som odt/pdf)

2.8 Rapport från Talespersonsgruppen

Göran Widham föredrog starten på gruppens arbete. Gruppen räknar med att ha ett underlag till beslut på augustimötet.(rapport som odt/pdf)

2.9 Rapport från pressekreterare

Då Troed Sångberg ej var närvarande föredrog Malin Ahnberg utifrån den inkomna rapporten.(rapport som odt/pdf)

2.10 Rapport från lokalföreningsansvarig

Mikael Holm rapporterade och hänvisade till partiorganisationsrapporten för ytterligare information. (rapport som odt/pdf)

3. DISKUSSIONSPUNKTER

3.1. Arbetsbelastning

Styrelsen diskuterade hur vi bör hantera när enskilda personer får en för hög arbetsbelastning.

3.2 Styrdokument uteslutningsärenden

Malin tog upp diskussionen som fördes bakom lyckta dörrar på mötet den 8 mars angående behovet av ett styrdokument i uteslutningsärenden for att se hur styrelsen bör gå vidare i frågan. Styrelsen diskuterade behovet av antingen ett styrdokument eller en dokumentation av hur uteslutningsärenden har hanterats som ett stöd för framtida ärenden av liknande natur.  

3.3 Almedalen

Styrelsen diskuterade hur partiet ska kunna närvara i Almedalen med minsta möjliga ekonomisk insats.

3.4 Fysiskt möte för ideologisk översikt

Styrelsen diskuterade förutsättningarna för att få till ett fysiskt möte för en diskussion om  partiets ideologiska utveckling.

4. BESLUTSPUNKTER

4.1. Val av partiledare

Mikael Holm föredrog ärendet utifrån det inkomna beslutsunderlaget. (beslutsunderlag som odt/pdf)

Styrelsen diskuterade hur vi ska få till stånd ett partiledarval med medlemsinflytande och hur det förhåller sig till den pågpende stradgerevisionen.

PL-gruppen åtog sig att till styrelsens junimöte bereda frågan om PL:s roll i partiet.

Styrelsen beslutade:

att val av partiledare görs på ett kommande medlemsmöte när de nya stadgarna kommit på plats, dock senast under 2015. Annars ska beslut om ny PL fattas av styrelsen under 2015 baserat på en rådgivande medlemsomröstning som styrelsen förbinder sig att följa.

4.2 Stadgerevision

Anton Nordenfur och Mikael Holm föredrog ärendet utifrån det inkomna beslutsunderlaget. (beslutsunderlag som odt/pdf)

Styrelsen gick igenom och diskuterade stadgerevisionsgruppens förslag.

Styrelsen beslutade:

att Henrik Brändén ersätts av Anton Nordenfur i rollen som sammankallande för stadgerevisionsgruppen.

att stadgerevisionsgruppen får i uppdrag att presentera ett färdigt förslag på nya stadgar till partistyrelsens junimöte, baserat på de tankegångar som diskuterades på styrelsemötet 3 maj (se bilagt beslutsunderlag).

att partistyrelsen planerar in ett extrainsatt medlemsmöte under sommaren eller hösten för att behandla stadgerevision.

4.3 PPEU och nominering till dess styrelse

Josef Ohlsson Collentine föredrog ärendet utifrån det inkomna beslutsunderlaget. (beslutsunderlag som odt/pdf)

Styrelsen beslutade:

att nominera Mattias Bjärnemalm till styrelsen för European Pirate Party.

att ge Mattias Bjärnemalm mandat att företräda piratpartiet i organisatoriska frågor gentemot European Pirate Party fram till och med dess Rådsmöte där ny styrelse kan väljas.

att utse Josef Ohlsson Collentine och Fabian Rosdalen som våra delegater till rådet för European Pirate Party.

4.4 Ekonomisk berättelse 2014 och revision

Göran Widham föredrog ärendet utifrån det inkomna beslutsunderlaget. (beslutsunderlag som odt/pdf)

Styrelsen diskuterade hur vi skulle hantera frågan om ekonomiska berättelse för 2014. Styrelsen beslutade om följande tidsplan:

Maj
Henrik Brändén tar hjälp av ansvarig utvecklare för att lösa de saker som är avhängiga av Pirateweb
Styrelsens presidium tar ansvaret för att få alla kvarvarande handlingar från tidigare ekonomiansvarig.
Styrelsens presidium skriver en förklaring och publicerar den på styrelsebloggen.

Maj – juni
Göran Widham och Henrik Brändén hjälps åt att upprätta ett årsbokslut.
Revisorerna utför revision och skriver revisionsberättelse.

Oktober
Framläggande av ekonomisk berättelse och revisionsberättelse på höstmöte
Beslut i frågan om ansvarsfrihet på höstmöte

5. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor att behandla

6. MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades.

Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *