Protokoll från partistyrelsemöte den 28 mars 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades

1.1 Mötets behörighet

Mötet fanns behörigt

1.2. Fastställande av röstlängd

Troed Sångberg, Emma Marie Andersson, C Magnus Berglund, Jimmie Karlsson, Leif Svahn, Malin Ahnberg, Carl Johan Rehbinder (§2.1-§4.3, §6), Josef Ohlsson Collentine (§2.1-§4.5, §6), Göran Widham (§2.1-§4.5, §6), Anton Nordenfur (§2.1-§4.5, §6)

1.3. Val av mötesfunktionärer

Malin Ahnberg valdes till mötesordförande.

Troed Sångberg valdes till mötessekreterare.

Jimmie Karlsson och C Magnus Berglund valdes till justerare.

1.4. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar gjordes.

1.5 Fastställande av dagordning.

En punkt om avrapportering av pressekreterarens arbete lades till (5.1). Dagordningen fastställdes med den ändringen.

1.6 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks genom.

1.7 Notera PC-beslut

Styrelsen noterade att fem PC-beslut har tagits sen föregående möte:

2015-03-14 Godkännande av PP Ljungby

2015-03-17 Proposition om närvaro i PPI

2015-03-21 Förslag till Verksamhetsberättelse för 2014

2015-03-22 Mötesordning för vårmötet

2015-03-22 Stadgetolkning angående uteslutningsärende

2. RAPPORTER

2.1. Rapport från folkhögskolegruppen

Ingen rapport har inkommit.

2.2. Rapport från PL-gruppen

Gruppens sammankallande Leif Svahn rapporterade muntligen att gruppen ännu inte gått att sammankalla till ett möte.

2.3. Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten föredrogs. (rapport)

2.4 Rapport från valutvärderingsgruppen

Gruppen rapporterade att utvärdering kommer att vara klar och inkomma till styrelsens augustimöte. (rapport som odt/pdf)

2.5 Rapport från resursinventeringen

Ingen rapport har inkommit.

2.6 Rapport från partiorganisatör

Organisationsrapporten föredrogs. (rapport)

BESLUTSPUNKTER

4.1 Biträdande sekreterare

Mötet valde Josef Ohlsson Collentine till biträdande sekreterare för verksamhetsåret 2015. (beslutsunderlag som odt/pdf)

4.2 Talespersoner

Mötet antog följande yrkanden (beslutsunderlag som odt/pdf):

att (1) partistyrelsen antar handlingsplanen om talespersoner (se bilaga som odt/pdf).

att (2) partistyrelsen utser pressekreteraren, just nu Troed Sångberg, som ansvarig för talespersonernas arbete, med uppdrag att hjälpa dem genom att svara på frågor, diskutera saker med dem vid behov, komma med förslag på utspel, och samordna deras arbete.

att (3) vid nästa möte tillsätta en eller flera talespersoner i första hand inom informationspolitik.

att (4) utse en grupp, bestående av Göran Widham som sammankallande samt Emma Marie Andersson och Jimmie Karlsson, att bereda frågan inför nästa möte och som en del av det arbetet offentligt be partimedlemmar kandidera.

att (5) styrelsen tillsätter Gustav Nipe som integritetspolitisk talesperson.

4.3 Reglering av claims

Mötet antog följande yrkanden:

att (1) en styrelseledamot har 90 dagar på sig att inkomma med kvitton och begära pengar från styrelsebudgeten.

att (2) vi uppdrar åt ekonomiansvarig att inkomma med ett förslag kring tidsbegränsning av alla claims, samt hur vi ska hantera claims från tidigare år.

4.4 Vårmötet

Punkten fanns på dagordningen för eventuella behov att fatta beslut eller agera från styrelsens sida i mötesförberedelserna. Mötet fann att inga sådana behov fanns.

4.5 Hantering av lokalföreningar

Anton Nordenfur föredrar (beslutsunderlag)

Mötet beslutade:

att utse Mikael Holm till rollen som lokalföreningsansvarig, med ansvar att:

  • finnas tillgänglig att stödja partiets lokalföreningar och svara på frågor,
  • hjälpa medlemmar vid bildandet av nya lokalföreningar,
  • presentera underlag för partistyrelsen angående antagandet av nya lokalföreningar, och
  • löpande uppdatera partistyrelsen om lokalföreningarnas status, exempelvis genom partiets wiki.

5. ÖVRIGA FRÅGOR

5.1 Pressekreterare

Pressekreteraren föredrog vilka kontakter som gjorts och i vilka ärenden sedan senaste mötet.

MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades.

Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *