Protokoll från partistyrelsemöte den 14 juni 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades 10.15.

1.1 Fastställande av röstlängd

Närvarande hela mötet:
C Magnus Berglund
Emma Marie Andersson
Göran Widham
Mattias Lundbäck
Mikael Holm
Anton Nordenfur
Malin Ahnberg
Jan Lindgren

Närvarande del av mötet:
Jimmie Karlsson från punkt 4.1

Ej närvarande:
Troed Sångberg
Josef Ohlsson Collentine
Carl Johan Rehbinder
Leif Svahn
Erik Hultin

1.2. Val av mötesfunktionärer

Malin Ahnberg valdes till mötesordförande.

Göran Widham valdes till mötessekreterare.

Emma Marie Andersson och Anton Nordenfur valdes till justerare.

1.3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar gjordes.

1.4. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med tillägg av en övrig punkt  5.1 Nomineringar PPEU.

1.5 Föregående protokoll

Styrelsen tog upp två frågor från föregående protokoll till diskussion: Uttalande om hanteringen av ekonomisk berättelse samt diskussionen om aktivitet i Almedalen.

1.6 Notera PC-beslut

Inga PC-beslut har fattats sedan mötet den 8 maj.

2. RAPPORTER

2.1 Rapport från partiorganisatör

Anton Nordenfur föredrog den senaste tidens arbete. (Rapport som pdf/odt)

2.2. Ekonomisk rapport

Anton Nordenfur föredrog den ekonomiska rapporten. (Rapport som pdf/odt)

2.3 Rapport från pressekreterare

Då Troed Sångberg ej var närvarande föredrog Malin Ahnberg utifrån den inkomna rapporten. (Rapport som pdf/odt)

2.4 Rapport från lokalföreningsansvarig

Mikael Holm rapporterade muntligen.

2.5. Rapport från PL-gruppen

Ingen rapport hade inkommit och ingen av de som skulle ha kunnat rapportera muntligen var närvarande.

2.6 Rapport från stadgerevisionsgruppen

Anton Nordenfur rapporterade gruppens arbete. (Rapport som pdf/odt)

2.7 Rapport från talespersonsgruppen

Göran Widham föredrog gruppens arbete. Gruppen räknar fortfarande med att ha ett underlag till beslut på augustimötet. (Rapport som pdf/odt)

2.8. Rapport från folkhögskolegruppen

Malin Ahnberg (i egenskap av kontaktperson) rapporterade att gruppen inte har gjort något sedan föregående möte.

2.9 Rapport från resursinventeringen

Josef Ohlsson Collentine har skrivit en kort rapport i mejl att ingenting har hänt sen sist.

  1. DISKUSSIONSPUNKTER

3.1 Intäkter och finansieringsformer

Göran Widham föredrog diskussionsunderlaget och styrelsen diskuterade hur partiet ska kunna utveckla sina finansieringsformer. (Diskussionsunderlag bifogas som pdf/odt)

3.2 Fysiskt möte för ideologisk översikt

Styrelsen diskuterade former och innehåll för det planerade mötet om ideologisk översikt.

3.3 Arbetsformer och verktyg

Styrelsen diskuterade arbetsformer och verktyg för att ge Mikael tankar och idéer att basera ett förslag på.  

3.4 Politiska propositioner inför höstmötet

Styrelsen diskuterade tidsramar och former för att vi ska kunna komma med politiskt inriktade propositioner till kommande medlemsmöten.

4. BESLUTSPUNKTER

4.1 Stadgerevision

Anton Nordenfur föredrog frågan. (Beslutsunderlag bifogas som pdf/odt)

ang Tidsplan

Mötet beslutade:

att partistyrelsen lägger propositioner för en förstaläsning av de stadgeförändringar som kräver två läsningar samt för beslut om de stadgeförändringar som kan ske i en läsning på ordinarie höstmöte 2015.

att partistyrelsen kallar till ett extra medlemsmöte, kombinerat afk och online, en helg vid månadsskiftet november-december, för att ta andraläsning av de stadgeförändringar som kräver två läsningar på detta extramöte.

att partistyrelsen ger i uppdrag till mötespresidiet och valberedningen att på detta extramöte anordna val av partiledare, vice partiledare, partisekreterare samt eventuella övriga val som blir en följd av stadgeändringarna.

ang Prop 1 Uppdatera syftesparagrafen

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 1: Uppdatera syftesparagrafen” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

ang Prop 2: Klargöra relationen principprogram – andra politiska ställningstaganden

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar Alternativ 2 på “Prop 2: Klargöra relationen principprogram – andra politiska ställningstaganden” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Mötet beslutade om följande tillägg till propositionen:

att lägga till en ny §1.3.4 ”Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att lyftas in i principprogram via motion eller proposition.”

ang Prop 3: Avskaffande av separat ledning

Malin Ahnberg yrkar:

att partistyrelsen antar  “Prop 3: Avskaffande av separat ledning” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Yrkandet ställdes mot avslag och votering begärdes. Styrelsen antog yrkandet med röstsiffrorna 8 mot 1.

Voteringsprotokoll:
C Magnus Berglund, Nej
Emma Marie Andersson,Ja
Göran Widham, Ja
Mattias Lundbäck, Ja
Mikael Holm, Ja
Anton Nordenfur, Ja
Malin Ahnberg, Ja
Jan Lindgren, Ja
Jimmie Karlsson, Ja

C Magnus Berglund anmälde att han reserverade sig mot beslutet. Reservationen finns längst ner i detta dokument.

ang Prop 4: Införande av medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare som del av styrelsen, där alla mandatperioder är två år

Malin Ahnberg yrkar:

att partistyrelsen antar  “Prop 4: Införande av medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare som del av styrelsen, där alla mandatperioder är två år” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Yrkandet ställdes mot avslag och votering begärdes. Styrelsen antog yrkandet med röstsiffrorna 8 mot 1.

Voteringsprotokoll:

C Magnus Berglund, Nej
Emma Marie Andersson,Ja
Göran Widham, Ja
Mattias Lundbäck, Ja
Mikael Holm, Ja
Anton Nordenfur, Ja
Malin Ahnberg, Ja
Jan Lindgren, Ja
Jimmie Karlsson, Ja

C Magnus Berglund anmälde att han reserverade sig mot beslutet. Reservationen finns längst ner i detta dokument.

ang Prop 5: Införande av ett arbetsutskott

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 5: Införande av ett arbetsutskott” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

ang Prop 6: Krav på kandidater i allmänna val

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 6: Krav på kandidater i allmänna val” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

ang Prop 7: Utvidga regler om jäv till alla partiets instanser, och modernisera skrivningen

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 7: Utvidga regler om jäv till alla partiets instanser, och modernisera skrivningen” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 8: Mötespresidiet ges ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöte

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 8: Mötespresidiet ges ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöte” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 9: Öppna för alternativ till enbart elektroniska möten

Malin Ahnberg yrkar:

att partistyrelsen antar  “Prop 9: Öppna för alternativ till enbart elektroniska möten” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Yrkandet ställdes mot avslag och votering begärdes. Styrelsen antog yrkandet med röstsiffrorna 8 mot 1.

Voteringsprotokoll:

C Magnus Berglund, Nej
Emma Marie Andersson,Ja
Göran Widham, Ja
Mattias Lundbäck, Ja
Mikael Holm, Ja
Anton Nordenfur, Ja
Malin Ahnberg, Ja
Jan Lindgren, Ja
Jimmie Karlsson, Ja

C Magnus Berglund anmälde att han reserverade sig mot beslutet. Reservationen finns längst ner i detta dokument.

Prop 10: Motionsrätt för föreningars medlemsmöten och styrelser

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 10: Motionsrätt för föreningars medlemsmöten och styrelser” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 11: Stärka uppdelning mellan vår- och höstmöten

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 11: Stärka uppdelning mellan vår- och höstmöten” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 12: Ett förtydligande om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar “Prop 12: Ett förtydligande om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 13: Ålägga mötespresidiet att se till att extra medlemsmöte endast handlar om det som varit anledningen till att det begärts

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 13: Ålägga mötespresidiet att se till att extra medlemsmöte endast handlar om det som varit anledningen till att det begärts” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 14: Röja upp i kraven om styrelsens sammanträdande

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 14: Röja upp i kraven om styrelsens sammanträdande” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 15: Föra in styrelsens möjlighet att utse talespersoner

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 15: Föra in styrelsens möjlighet att utse talespersoner” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 16: Ålägga styrelsen att dokumentera partiets politik

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 16: Ålägga styrelsen att dokumentera partiets politik” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 17: Tillåta valberedningar att föreslå egna ledamöter till andra förtroendeposter, samt förändrad mandatperiod

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 17: Tillåta valberedningar att föreslå egna ledamöter till andra förtroendeposter, samt förändrad mandatperiod” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 18: Förenklade centrala regler för lokala föreningar och frihet för dessa att anta egna stadgar

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 18: Förenklade centrala regler för lokala föreningar och frihet för dessa att anta egna stadgar” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 19: Fastställande av listor till riksdags- och EU-val

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 19: Fastställande av listor till riksdags- och EU-val” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Prop 20: Reglering av revision till eget kapitel

Mötet beslutade:

att partistyrelsen antar  “Prop 20: Reglering av revision till eget kapitel” i beslutsunderlaget som sin egen och lägger fram den som proposition till höstmötet.

Redaktionella förändringar vid behov

Mötet beslutade:

att utse Göran Widham och Emma Andersson att redaktionellt bearbeta motiveringstexterna i samtliga propositioner innan de läggs fram till höstmötet.

4.2 Val av partiledare

Mikael Holm föredrog frågan (Beslutsunderlag bifogas som pdf/odt)

Anton Nordenfur anmälde jäv i frågan och deltog vare sig i diskussionen eller beslut.

Mötet beslutade:

att PL-gruppen anses att ha avslutat sitt uppdrag och att styrelsen kollektivt tar fram beslutsunderlag för att på partistyrelsemötet i augusti ha beskrivit en process för hur nomineringar, kandidaturer och kampanjande ska hanteras samt en beskrivning av hur styrelsen ser på den medlemsvalda partiledarrollen.

att styrelsen noterar att beslut om val av partiledare till viss del hanterades under punkt 4.1 med antagande av proppar om stadgeförändringar som hanterar just val av partiledare. Om detta dock skulle falla finns fortfarande möjlighet att ha en rådgivande medlemsomröstning för att säkerställa att val av partiledare sker under 2015.

att uppmana alla medlemmar i Piratpartiet som är intresserade av att kandidera till partiledare för Piratpartiet att då deklarera det så snart som möjligt.

4.3 Godkännande av Piratpartiet Gotland

Mikael Holm föredrog frågan (Beslutsunderlag bifogas som pdf/odt samt protokoll som pdf/odt och stadgar som pdf/odt )

Mötet beslutade

att godkänna Piratpartiet Gotland som lokal förening inom Piratpartiet.

4.4 Proposition angående verksamhetsplan

Mikael Holm föredrog frågan (Beslutsunderlag bifogas som pdf/odt)

Mötet beslutade:

att partistyrelsen tillsätter en grupp på fyra personer som får i uppdrag att skriva ihop ett förslag till verksamhetsplan för 2016 och skickar detta tillsammans med en föredragning till partistyrelsen senast den första augusti 2015. Denna grupp ska bestå av Malin Ahnberg, Mattias Lundbäck, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur.

att verksamhetsplanen för 2016 ska fokusera på politisk och organisatorisk utveckling, samt medlemsvård.

4.5 Nytt datum för augustimötet

Malin Ahnberg föredrog ärendet. Vi behöver flytta mötet för att kunna anta förslag till höstmötet i tid innan kallelsen ska gå ut i slutet av augusti.

Mötet beslutade:

att flytta AFK-mötet i augusti till den av helgerna den 15-16 eller den 22-23 augusti som kan samla flest deltagare

att styrelsens presidium ombesörjer kontrollen av vilket datum som är bäst.

5. ÖVRIGA FRÅGOR

5.1 Nomineringar PPEU

Styrelsen tittade igenom förslaget till nomineringar från Mattias Bjärnemalm för att förbereda inför ett PC-beslut så att vi kan nominera innan deadlinen den 17 juni.

6- MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades 16.10.


RESERVATION PÅ PUNKT 4.1 STADGEREVISION

Inlämnad av C Magnus Berglund

”Jag reserverar mig mot stadgeändringarna av följande anledningar:

*jag inte ser att det finns något som har förändrats i partiet som gör att vi kan i princip avveckla kuppskyddet. Om någon hoppar av styrelsen under sitt andra år, så väljer vi in en majoritet på samma medlemsmöte. Syftet har varit att inte ge några möjligheter till ett en kupp. Vi skulle snarare behöva förbättra kuppskyddet.

*jag ser inte syftet med att höja närvaron på partistyrelsemötena genom att korta mandattiden. Styrelsen har misslyckats att visa hur de avhopp som vi har haft under det första året skulle bli bättre om vi tar bort det tredje året.”

 

 

Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *