Protokoll från partistyrelsemöte 8 november 2014

1. Mötets öppnande

Styrelsens sammankallande Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat kl 12:18.

Närvarande styrelseledamöter var Troed Sångberg, Malin Ahnberg, Anton Nordenfur, C Magnus Berglund, Göran Widham, Nathalie Ylitalo, Nils Kadesjö (från §4 till och med §4.3).

Frånvarande styrelseledamöter var Fredrik Holmbom, JP Anderson, Erik Hultin, Kristofer Pettersson, Jan Lindgren.

Övriga närvarande var partiledare Anna Troberg samt partisekreterare Henrik Brändén.

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

Mötet valde Malin Ahnberg till mötesordförande.

1.1.2. Mötessekreterare

Mötet valde Troed Sångberg till mötessekreterare.

1.1.3. Justerare

Mötet valde Nathalie Ylitalo och Anton Nordenfur till justerare.

1.2. Eventuella adjungeringar

Mötet beslutade att inte adjungera någon utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

Mötet fastställde den föreslagna dagordningen.

1.4. Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter gjordes.

2. Rapporter (diskussionspunkter)

2.1. Lokala föreningars status

Ledningen berättade att hemsidan för lokala föreningars status ska fortsätta hållas uppdaterad efter ansvarsomflyttning i ledningen.

2.2. Partiledarraport

Rapporten föredrogs och lades till handlingarna.

2.3. Ekonomisk rapport

Rapporten föredrogs och lades till handlingarna.

3. Övriga diskussionspunkter

3.1. Tackning av Ung Pirat för valsedelsdistributionen

Diskussion fördes kring hur partiet synligt tackar aktivister i mer eller mindre synliga roller, med mer eller mindre synligt arbete.

3.2. Internforumet

Diskussion fördes kring möjligheten för styrelsen att flytta interna diskussioner från mail till en intern del av medlemsforumet.

3.3. Notera PC-beslut

Styrelsen antog via PC-beslut 2010-10-04 Malin Ahnberg som ny sammankallande med mandat till årsskiftet 2014-2015

3.4 Extraval

Diskussion kring möjligheten att extraval utlyses och vad ett sådant innebär för partiet fördes.

4. Beslutspunkter

4.1. Fyllnadsval till mötespresidiet

Beslutsunderlag kring fyllnadsval till mötespresidiet föredrogs och följande jämkat yrkande antogs av mötet:

* Anton Nordenfur utses för att leda arbetet med den här frågan.

* Inför decembermötet ska den ansvarige försöka få till en tänkbar och villig mötespresidiegrupp. Om så inte är möjligt ska en längre stund av styrelsemötet i december avsättas till koncentrerat arbete kring hur vi bemannar mötespresidiet.

* Mötet beslutar att bjuda in mötespresidiet till decembermötet så att de kan berätta om hur arbetet går till och svara på frågor.

4.2. Nytt ekonomiskt system

Beslutsunderlag kring nytt ekonomiskt system föredrogs och följande yrkande antogs av mötet:

* att i väntan på att det nya ekonomisystemet i Pirate Web är färdigt, uppdra åt ledningen att som en provisorisk lösning skaffa och från årsskiftet börja använda ett konventionellt bokförings- och ekonomihanteringssystem.

* att styrelsen under tiden ska följa den fortsatta utvecklingen av pirateweb/swarmops

* att Göran Widham tillsvidare fungerar som ansvarig för att följa arbetet

4.3. Stadgerevisionsgrupp

Beslutsunderlag kring stadgerevisionsgrupp föredrogs och följande yrkande antogs av mötet:

* att styrelsen utser en stadgerevisionsgrupp som ska initiera en bred diskussion i partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015,

* att styrelsen utser Anton Nordenfur som sammankallande för stadgerevisionsgruppen samt Henrik Brändén, Mikael Holm, och Andreas Bjärnemalm som medlemmar i densamma.

* att stadgerevisionsgruppen ska arbeta transparent och att den med hjälp av medlemsforumet ska arbeta för direkt kommunikation med övriga intresserade medlemmar.

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

Nästa möte är schemalagt till 6-7 december i Uppsala.

5.2. Övriga frågor

5.2.1 Diskussionsklimat

Mötet diskuterade diskussionsklimatet i partiet.

5.2.2 Underlag för PL-val

Diskussion kring hur underlag för styrelsens årliga val av partiledare bereds fördes.

5.3. Mötets avslutande

Mötesordförande Malin Ahnberg förklarade mötet avslutat 16:36

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *