Protokoll från partistyrelsemöte 3 augusti 2014

Styrelsemöte 2014-08-03

0. Ordningsfrågor

0.1 Mötets beslutsmässighet

På grund av strömavbrott så tappade vi en ledamot under beslutspunkt 3.2 och var inte längre beslutsmässiga.

Yrkande: Samtliga punkter förutom beslutspunkter behandlas på sittande möte, och sedan ajourneras mötet. Beslutspunkterna 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 behandlas på nästkommande möte.
Mötet bifaller yrkandet

1. Mötets öppnande

Troed Sångberg förklarar möte öppnat 12:00

Närvarande styrelseledamöter:  Andreas Larsson, Erik Hultin, Fredrik Holmbom, Kristoffer Pettersson, Malin Karlsson, Nils Kadesjö, Troed Sångberg.
C Magnus Berglund är endast närvarande på punkterna 1.1, 1.2, 1,3, 3.1

Frånvarande styrelseledamöter är:  Anton Nordenfur, Göran Widham,  Jan Lindgren,  JP Anderson, Malin Ahnberg, Nathalie Ylitalo, Karolina Andersdotter

Övriga närvarande ständigt adjungerade: Partiledare Anna Troberg, partisekreterare Henrik Brändén

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1 Mötesordförande

Mötet väljer Troed Sångberg till ordförande

1.1.2. Mötessekreterare

Mötet väljer Nils Kadesjö till mötessekreterare

1.1.3. Justerare

Mötet väljer Kristoffer Pettersson och Andreas Larsson till justerare.

1.2. Eventuella adjungeringar

Inga ytterligare adjungeringar

1.3 Fastställande av dagordning.

Mötet beslutar att stryka punkt 4.2

Mötet beslutar att lägga till diskussionspunkterna 4.3, 4.4, 4.5

Mötet beslutar att behandla beslutspunkterna först, eftersom C Magnus Berglund har strömavbrott och begränsad batteritid.

1.4. Föregående protokoll

Det bedömdes inte vara några beslut från föregående protokoll som behöver uppföljning.

2. Rapporter

2.1. Lokala föreningars status

Rapport från ledningen om läget för de lokala föreningarna är inkommen i form av uppdaterad wikisida.

2.2. Partiledarrapport

Generell statusrapport från ledningen (ej inkommen).

2.3. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport från ledningen (ej inkommen).

3. Beslutspunkter

3.1. Uteslutningsärende

Diskussion samt beslut om huruvida uteslutning ska ske.

Yrkande: Att ärendet bordlägges tills efter valrörelsen.
Mötet beslutar att inte bordlägga ärendet.

Beslutsunderlaget har inte gått ut till samtliga styrelsemedlemmar, och styrelsen kan därför formellt inte ta beslut i frågan.
Ärendet återremitteras till utredningsgruppen och tas upp på följande styrelsemöte.

3.2. Ekonomi

Uppföljning av diskussionen kring partiets ekonomi från förra mötet. Rapport från C Magnus Berglund och Göran Widham.

C Magnus Berglund lämnar mötet p.g.a. strömavbrott, mötet är ej längre beslutsmässigt. Punkten bordläggs därför.

3.3. Ändring av arbetsordning

Punkten bordläggs då mötet ej är beslutsmässigt.

3.3. Kampanjarbete

Punkten bordläggs då mötet ej är beslutsmässigt.

3.4. Piratfolkhögskola

Punkten bordläggs då mötet ej är beslutsmässigt.

3.5. Hantering av dagordning/punkter som behöver bordläggas

Punkten bordläggs då mötet ej är beslutsmässigt.

4. Övriga diskussionspunkter

4.1. Val till styrelsen i höstas

Mötet valde att bordlägga frågan.

4.2. Partiets politik

Mötet valde att stryka punkten

4.3 Säkerställande av valsedelsutdelning

Ledningen meddelar att det tekniska systemet för att boka in sig på vallokaler är i princip redo att tas i drift. Under de kommande veckorna så kommer funktionärer arbeta med att hitta lokala mottagare för valsedlar och kampanjmaterial.

4.4. Valrörelsen med externa ögon

Mötet diskuterade icke-medlemmars reaktion på valrörelsen.

4.5 Uppförandekod för partifunktionärer och förtroendevalda inom partiet

Mötet diskuterade behovet av uppförandekod. Styrelsen ser behovet både centralt och lokalt.
Troed, Nils, Henrik är frivilliga att skriva en uppförandekod. Fredrik kan bidra med kommentarer.

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte

P.g.a. att styrelsemötet tappade beslutsmässighet så önskas ett nytt videomöte så snart som möjligt. Styrelsens sammankallande ska meddelas.

Nästa möte är preliminärt schemalagd till ett AFK-möte den 20-21 september.
Det preliminära mötesschema som antogs vid förra mötet:

    20-21 september, AFK

    8 november, video

    6-7 december, AFK

5.2. Övriga frågor

5.2.1 Arbetsmiljö för partifunktionärer

Det är idag problem att engagera folk p.g.a. att funktionärer kan bli väldigt hårt utsatta för kritik och skuldbeläggande. Partiledningen arbetar med att förbättra arbetsmiljön, och önskar ha styrelsen stöd i att det här är en viktig fråga. Partistyrelsen ser det som ett mycket allvarligt problem, och ser behovet av att reagera när folk går över gränsen för markera att det inte är acceptabelt beteende och stötta våra funktionärer.
Mötet diskuterade även det närliggande problemet med diskussionsklimatet i partiets kanaler, som riskerar att skrämma bort potentiella väljare och aktivister.

5.3. Mötets avslutande

Mötesordförande Troed Sångberg förklarar mötet avslutat.

Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *