Protokoll från konstituerande styrelsemöte 7 december 2014

Den 7 december 2014 i Uppsala.

1. Mötets öppnande

Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat.

Närvarande styrelseledamöter var Leif Svahn, C Magnus Berglund, Jimmie Karlsson, Mikael Holm, Mattias Lundbäck, Josef Ohlsson Collentine, Göran Widham, Troed Sångberg, Emma Marie Andersson, Malin Ahnberg, Anton Nordenfur och Erik Hultin (1-8).

Övriga närvarande var Rene Malmgren (ej punkt 5), Martin Tagel (ej punkt 5), Fredrik Holmbom (ej punkt 5), Nathalie Ylitalo (ej punkt 5), Mattias Bjärnemalm (punkter 1-4, 6-8) Leo Rudberg (ej punkt 5), Erik Einarsson (punkter 6-13), Joakim Westerlund (punkter 6-13), Gustav Nipe (punkter 6-13) och Elin Andersson (punkter 6-13).

2. Val av mötesfunktionärer

Mötet valde Malin Ahnberg till mötesordförande, Anton Nordenfur till mötessekreterare och Emma Marie Andersson och Jimmie Karlsson till protokollsjusterare.

3. Eventuella adjungeringar

Mötet beslutade att adjungera Rene Malmgren, Martin Tagel, Fredrik Holmbom, Nathalie Ylitalo, Leo Rudberg, Mattias Bjärnemalm, Erik Einarsson, Joakim Westerlund och Elin Andersson med yttranderätt.

4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att fastställa dagordningen enligt kallelse.

5. Val av partiledare för 2015

Frågan behandlades bakom lyckta dörrar. Innan den processen började läts alla närvarande säga sitt till styrelsen om frågan.

Mötet beslutade att tills vidare vakantsätta partiledarposten.

Mötet beslutade enhälligt att välja Anton Nordenfur till partiorganisatör och Mikael Holm till valsamordnare. Anton Nordenfur och Mikael Holm deltog inte i omröstningen.

Mötet beslutade att uppdra Göran Widham att skriva en ansvarsspecifikation för de två uppdragen baserat på de listor som låg till grund för mötets diskussion (se bilaga).

Mötet beslutade att styrelsens sammankallande ska agera kontaktperson till partiorganisatören och valsamordnaren.

6. Val av styrelsens sammankallande för 2015

Mötet beslutade enhälligt att välja Malin Ahnberg som sin sammankallande för 2015.

7. Val av styrelsens sekreterare och eventuell biträdande sekreterare för 2015

Mötet beslutade enhälligt att välja Göran Widham som sin sekreterare för 2015.

8. Återkallning och delegering av firmateckningsrätt

Mötet beslutade att återkalla all tidigare firmateckningsrätt.

Mötet beslutade att ge Anton Nordenfur (920321-3393), Mikael Holm (860515-6614), och Henrik Brändén (651003-1450) rätt att var för sig teckna Piratpartiets (802430-4514) firma.

Mötet beslutade att återkalla all tidigare rätt att skicka in vallistor och att föra kommunikation med Valmyndigheten å partiets vägnar.

Mötet beslutade att ge Anton Nordenfur (920321-3393), Mikael Holm (860515-6614), Göran Widham (670710-4672), och Henrik Brändén (651003-1450) rätt att skicka in vallistor och att föra kommunikation med Valmyndigheten å Piratpartiets (802430-4514) vägnar.

9. Budget

Mötet beslutade att bordlägga frågan om 2015 års budget till nästa styrelsemöte.

Mötet beslutade att uppdra Anton Nordenfur och Göran Widham att till nästa styrelsemöte bereda ett beslutsunderlag om 2015 års budget.

Mötet beslutade att ge Anton Nordenfur och Mikael Holm rätt att var för sig hantera partiets mindre utgifter fram till det att styrelsen fattat en budget.

Mötet beslutade att ge Anton Nordenfur, Mikael Holm, Malin Ahnberg och Göran Widham gemensamt och i samråd ha rätt att besluta om valrelaterade kostnader.

10. Revidering av arbetsordning

Mötet beslutade att uppdra Malin Ahnberg, Göran Widham, Jimmie Karlsson och Josef Ohlsson Collentine att till nästa styrelsemöte presentera ett förslag till reviderad arbetsordning.

11. Preliminärt möteschema inför 2015

Mötet beslutade att uppdra åt styrelsens presidium att bereda ett förslag till mötesschema, inklusive att undersöka vilka tider som passar styrelsens ledamöter, att antas på styrelsens nästa möte.

Mötet beslutade att uppdra åt styrelsens sammankallade att undersöka om vi blir beslutsmässiga den 10-11 januari 2015 och att i så fall sammankalla ett möte, i annat fall sammankalla ett möte till den 17-18 januari 2015.

12. Övriga frågor

12.1. Extra val

Mötet diskuterade det kommande extra valet och diskuterade olika kampanjidéer och möjligheter att synas.

13. Mötets avslutande

Malin Ahnberg förklarade mötet avslutat.

Protokollet är justerat av Emma Marie Andersson och Jimmie Karlsson.

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *