Mötesprotokoll för styrelsemötet den 5 december

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas 10:20
1.1 Fastställande av röstlängd
Josef Ohlsson Collentine
Anton Nordenfur
Emma Marie Andersson
Magnus Andersson
C Magnus Berglund
Leif Svahn
Mattias Lundbäck (2.2,2.4,3.1-3.7,5)
Göran Widham (2.1,2.3,2.4,2.5,3.8,5)
Jan Lindgren (2.1,2.3,2.5,3.8,5)
1.2 Val av mötesfunktionärer
Mötet valde Anton Nordenfur till mötesordförande.
Mötet valde Josef Ohlsson Collentine till mötessekreterare.
Mötet valde C Magnus Berglund och Leif Svahn till justerare.
1.3 Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.
Inga behov för adjungeringar. Mötet finner punkten behandlad.
1.4 Fastställande av dagordning
Mötet beslöt att fastslå dagordningen som i kallelsen
1.5 Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.
Mötet gick igenom föregående protokoll.
En kort diskussion kring punkten ”rekommendationer på motioner för höstmötet” som behandlades i slutminuterna av förra mötet.
1.6 Notera PC-beslut
Mötet noterar följande PC beslut sen senaste mötet:
2. Beslutspunkter
2.1 Grafisk profil (underlag)
Mötet beslutade att anta förslaget som partiets nya grafiska manual och publicerar detta på hemsidan, i medlemsbrev och i andra kanaler.
2.2 Piratpartistisk tidning (underlag)
mötet beslutade att bordlägga punkten till mötet i Januari
2.3 Långsiktig plan (underlag: Anton, Josef, Magnus A., Magnus B.)
(föregående möte beslutade att alla skulle inkomma med egna tankar)
Mötet beslutar:
    att presidiet gör en översiktlig sammanfattning över de underlag vi fått in hittills och publicerar detta som en delrapport av arbetet.
    att vi samlar in resterande underlag från styrelsens ledamöter (samt eventuellt reviderade versioner av de som redan har lämnats) till nästa styrelsemöte.
    att vi på nästa styrelsemöte utvecklar sammanfattningen utifrån dessa underlag.
    att vi på nästa styrelsemöte beslutar om en helg för workshop kring den långsiktiga planen, på vilken vi färdigställer ett dokument.
2.4 Valutvärderingen (ej inkommen)
Styrelsen beslutar att konstatera att vi misslyckats med valutvärderingen för att underlag och koordinering varit bristande på flera nivåer trots upprepade försök. Nu har det passerat mycket tid sen senaste valet och arbetetet med att samla in korrekt underlag (utan efterhandskonstruktioner) har blivit alltför svårt. Istället för att vara reaktiva och diskutera något som redan passerat, satsar vi på att vara proaktiva inför nästa val genom att samla ideer och feedback i samband med valplaneringen 2018. Vi tar även till oss erfarenheten och inser att vi måste planera bättre nästa val. Organisatoriskt lärande är extremt viktigt och bör prioriteras i samband med valanalysen i 2018.
2.5 MEG 2016 ( underlag doc.x)
Mötet beslutar att konstatera att monterplats blir för dyrt, men att vi bör försöka få dit någon för att nätverka som vanlig deltagare.
3. Rapporter / Diskussionspunkter
3.1 Rapport från partiorganisatör (underlag PDF, ODT)
Punkten lades till handlingarna
3.2 Ekonomisk rapport (underlag PDF, ODT)
Punkten lades till handlingarna
3.3 Rapport från pressekreteraren (underlag)
Punkten lades till handlingarna.
3.4 Rapport från lokalföreningsansvarig (ej inkommen)
Mötet har inte fått in ett underlag men finner punkten behandlad
3.5 Rapport från talespersonsgruppen (ej inkommen)
Mötet har inte fått in ett underlag men finner punkten behandlad
3.6 Rapport från folkhögskolegruppen (ej inkommen)
Inaktivitet men planer finns. Behövs någon med initiativ för att saker ska utvecklas.
Mötet finner punkten behandlad.
3.7 Rapport från resursinventeringen (underlag)
Mötet finner punkten behandlad.
3.8 Årets styrelsearbete och uppföljning av verksamhetsplanen 2015 (ej inkommen)
Mötet diskuterar punkten och konstaterar att Anton och Josef påbörjar arbetet med att skriva en verksamhetsberättelse som ska presenteras på styrelsens februarimöte.
4. Övriga frågor
5. Avtackning av avgående styrelseledamöter
Mötet beslutade:
att i samband med partiets tioårsfirande 2016 ska en digital Wall of Fame lanseras för att hylla de som lagt ned sin tid och själ i partiet.
att partiet tackar alla förtroendevalda som under 2015 lämnat alla sina förtroendeuppdrag inom partiet  genom att publicera ett uttalande på styrelsebloggen som även skickas ut med nyhetsbrevet, samt med en mindre gåva i form av en bok. Med förtroendeuppdrag avses såväl poster som uses av medlemsmöte som styrelsen eller genom delegation.
att Josef uppdras köpa in och skicka ut presenter till de som ska tackas, och att resterande styrelse uppdras skicka in tips till Josef.
6. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade mötet 18:00
Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *