Mötesprotokoll för styrelsemötet den 27 september

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av styrelsens sammankallande 10:10

1.1 Fastställande av röstlängd

Anton Nordenfur (avvek under 4.4), Malin Ahnberg, Troed Sångberg, Carl Johan Rehbinder, Emma Andersson, Leif Svahn, Mattias Lundbäck, Mikael Holm, C Magnus Berglund (från 1.4), Josef Ohlsson Collentine (från 1.5)

1.2. Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Mötet vald Mikael Holm till mötesordförande

Mötet valde Malin Ahnberg till sekreterare

Mötet valde Mattias Lundbäck och Anton Nordenfur till justerare

1.3. Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats förbundsordförande.

Inga adjungeringar noterades

1.4. Fastställande av dagordning.

Mötet fastslog dagordningen såsom den är upplagd i kallelsen

1.5 Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

Mötet gick igenom föregående protokoll

1.6 Notera PC-beslut

Mötet noterar PC-beslut gällande datum för höstmötet

2. RAPPORTER

2.1 Rapport från partiorganisatör

Anton Nordenfur föredrog rapporten (.odt.pdf)

Rapporten lades till handlingarna

2.2. Ekonomisk rapport

Anton Nordenfur föredrog rapporten (.odt / .pdf)

Rapporten lades till handlingarna

2.3 Rapport från pressekreterare

Troed Sångberg föredrog rapporten (.rtf)

Rapporten lades till handlingarna

2.4 Rapport från lokalföreningsansvarig

Mikael Holm föredrog rapporten (.odt / .pdf)

Rapporten lades till handlingarna

2.5 Rapport från talespersonsgruppen

Malin Ahnberg föredrog punkten (ingen rapport inkommen)

2.6. Rapport från folkhögskolegruppen

Malin Ahnberg föredrog punkten (ingen rapport inkommen)

2.7 Rapport från resursinventeringen

Josef Ohlsson Collentine föredrog (ingen rapport inkommen)

3. DISKUSSIONSPUNKTER

3.1 Fysiskt möte för ideologisk översikt

Malin Ahnberg föredrog punkten

3.2 Årets styrelsearbete

Malin Ahnberg föredrog punkten

4. BESLUTSPUNKTER

4.1 Piratpartistisk tidning

Anton Nordenfur föredrog punkten (.odt / .pdf)

Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa partistyrelsemöte.

4.2 Långsiktig plan

Anton Nordenfur föredrog punkten (se punkt 4, .odt.pdf)

Mötet beslutade att uppdrar styrelseledamöter att till nästa möte inkomma med sina egna tankar på saker som ska tas med i den långsiktiga planen.

4.3 Ny grafisk profil

Anton Nordenfur föredrog punkten (.odt / .pdf)

Mötet beslutade att uppdrar Emma Marie Andersson att till nästa möte presentera ett förslag på partiets nya grafiska profil.

4.4 Rekommendationer på motioner

Mikael Holm föredrog punkten (.odt / .pdf)

Yrkanden

Mikael yrkar att styrelsen uppdrar Mikael Holm att baserat på de diskussioner som varit på punkten att skriva ihop förslag på rekommendationer för de motioner som inkommit till höstmötet 2015. Dessa ska sedan skickas ut som PC-beslut för partistyrelsen att anta.

C Magnus Berglund yrkar att partistyrelsen inte ska ta ställning i de inkomna motionerna till höstmötet 2015.

Mikaels yrkande ställdes mot C Magnus Berglunds yrkande. Votering begärdes

Mikaels yrkande
Josef Ohlsson Collentine: Ja
Mikael Holm: Ja
Leif Svahn: Ja
Malin Ahnberg: Ja
Emma Marie Andersson: Ja

C Magnus Berglunds yrkande
C Magnus Berglund: Ja
Troed Sångberg: Ja

Avstod
Mattias Lundbäck

Calle Rehbinder lämnade mötet vid beslutet

Mikaels yrkande vann och ställdes mot avslag
Josef Collentine: Bifall
Mikael Holm: Bifall
Leif Svahn: Bifall
Malin Ahnberg: Bifall
Emma Marie Andersson: Bifall
C Magnus Berglund: Avslag
Troed Sångberg: Avslag
Mattias Lundbäck: Avstod

Yrkandet avslogs.

4.5 Sekreterare partistyrelsen

Mikael Holm föredrog punkten (.odt / .pdf)

Mötet beslutade

att utse Josef Collentine till partistyrelsens sekreterare.

att utse Mattias Lundbäck till biträdande sekreterare för partistyrelsen

4.6 Uppdragsbeskrivning för webbprojekt

Emma Andersson, Josef Collentine och Anton Nordenfur föredrog punkten (.odt / .pdf)

Mötet anser punkten behandlad

5. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor lyftes under mötet

6. MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande avslutade mötet 16:21

Posted in Styrelsebloggen, Uncategorized and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *