Mötesprotokoll för konstituerande styrelsemötet den 6 december

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas 10:30
1.1 Fastställande av röstlängd
Josef Ohlsson Collentine
Anton Nordenfur
Leif Svahn
Gustav Nipe
Carl Johan Rehbinder
Magnus Andersson
Mattias Lundbäck
Björn Flintberg
C Magnus Berglund (fram till 2.7)
Emma Marie Andersson (från punkt 2.3)
1.2 Val av mötesfunktionärer
Mötet valde Anton Nordenfur till mötesordförande.
Mötet valde Josef Ohlsson Collentine till mötessekreterare.
Mötet valde Gustav Nipe och Carl Johan Rehbinder till justerare.
1.3 Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.
Inga behov för adjungeringar. Mötet finner punkten behandlad.
1.4 Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt att fastslå dagordningen som i kallelsen
2. Beslutspunkter
2.1 Val av styrelsens sammankallande för 2016 (kan möjligen bortfalla beroende på vad höstmötet beslutar) (underlag
– som det ser ut från höstmötet har vi inte längre rollen som sammankallande eftersom den tas över av Partiledaren. Styrelsen kan förstås själva välja en sammankallande att leda styrelsens arbete tills vårens medlemsmöte har valt Partiledare.
Mötet beslutar att välja Josef Ohlsson Collentine till sammankallande för styrelsen tills en PL väljs vid vårmötet och tar över den rollen.
2.2 Val av styrelsens sekreterare (och biträdande sekreterare) för 2016 (underlag)
Mötet beslutar att vakantsätta posten som styrelsens sekreterare.
2.3 Val av partiledare 2016 ( underlag)
Mötet konstaterar att partiledare kommer att väljas av vårmötet 2016, och att styrelsen står valberedningen till förfogande om de behöver feedback eller input.
2.4 Val av operativ del av styrelsen (vid uteblivet val av PL och därmed ledning) (underlag)
Mötet beslutar:
att partistyrelsen väljer Anton Nordenfur till partiorganisatör, en roll i styrelsens arbetsutskott med uppdragsbeskrivning enligt
 • Att leda arbetet med partiets ekonomihantering och redovisning.
 • Att hålla kontakten, följa verksamheten i och understödja partiets lokalföreningar med det som behövs från centralt håll i partiet.
 • Att sköta styrelsens åliggande vid förberedelser och genomförande av medlemsomröstningar och medlemsmöten samt att understödja arbetet i valberedning, mötespresidium m m.
 • Att leda arbetet i partiet med IT-frågor, partiets hemsida och övrig webnärvaro såsom t ex medlemsforum samt partiets centrala arbete i sociala medier.
 • Att leda partiets arbete med medlemsservice och mailgrupp.
 • Att leda partiets utbildningsverksamhet.
 • Utöver vad som framgår av andra beslut delegerar partistyrelsen följande befogenheter till partiorganisatören:
 • Att fatta löpande beslut om partiets ekonomihantering.
 • Att företräda styrelsen gentemot övriga delar av organisationen i det dagliga operativa arbetet.
 • Att fatta löpande operativa beslut kring IT -användning, webbnärvaro och sociala medier.
 • Partiorganisatören ska rapportera på vilket sätt hen har skött sina åliggande och använt sin delegation på varje styrelsemöte.
att partistyrelsen väljer Magnus Andersson till aktivistsamordnare, en roll i styrelsens arbetsutskott med uppdragsbeskrivning enligt
 • Ta emot email från personer som vill bli aktiva på olika sätt, och antingen ansluta dessa till rätt personer på lokal eller central nivå, eller hjälpa dem själv. Detta görs antingen direkt genom aktivistsamordnares piratmail eller genom partiets mailsystem (just nu FogBugz).
 • På eget bevåg och efter eget omdöme utse kontaktpersoner i kommuner som saknar lokalföreningar, för att bättre kunna bedriva lokal aktivism och/eller så småningom skapa nya lokalföreningar.
 • Utse och föra kontakt med regionala aktivistsamordnare med uppdraget att hålla aktivismen levande på lokal nivå.
 • Ta fram modeller för hur aktivism rent praktiskt kan utvecklas och vårdas på lokal nivå.
 • Samla upp och sprida förslag på aktivism, utspel och manifestationer.
 • Aktivistsamordnaren kan om hen vill utse en grupp att hjälpa hen med sina uppdrag, men är högst ansvarig för att dessa uppfylls.
2.5 Återkallande och delegering av firmateckningsrätt för 2016 (underlag)
Mötet beslutar:
att styrelsen återkallar all tidigare firmateckningsrätt.
att styrelsen återkallar all tidigare rätt att skicka in vallistor och att föra kommunikation med Valmyndigheten.
att Anton Nordenfur (920321-3393) och Magnus Andersson (730526-1971) utses till firmatecknare med rätt att teckna partiets firma var för sig.
2.6 Preliminärt mötesschema för 2016 (underlag)
Mötet beslutar följande schema för möten av styrelsen 2016:
6 december 2015: Konstituerande styrelsemöte, afk i Uppsala
17 januari: Videomöte
27-28 februari: Afk-möte Göteborg (i god tid innan vårmötet som startas ”i början av april”)
17 april: Videomöte
11-12 juni: Afk-möte Malmö/Lund
27-28 augusti: Afk-möte med särskilt fokus på ideologi
23 oktober: Videomöte (under pågående höstmöte)
3-4 december: Afk-möte Uppsala/Stockholm, i samband med konstituerande möte för Styrelsen 2017.
2.7 Informella möten (underlag)
Mötet beslutar att partistyrelsen inte i nuläget planerar in några informella möten för 2016, utan istället lägger in ideologisk diskussion som en återkommande fråga på styrelsens ordinarie möten.
2.8 Revidering av arbetsordning (underlag)
Mötet beslutar att uppdra presidiet att till nästa styrelsemöte presentera ett förslag på reviderad arbetsordning.
2.9 Piratpartiet fyller 10 år den 1 Januari 2016. (underlag)
Mötet beslutar:
att uppdra webmaster Magnus Andersson att på födelsedagen uppdatera partiets webbsida för att uppmärksamma tioårsjubileet.
att uppdra Emma Marie Andersson och Anton Nordenfur att till födelsedagen lansera en film som hyllar partiet och dess tioåriga historia.
att uppdra Carl Johan Rehbinder att leda arbetet med att skriva en artikel om partiets historia.
att uppdra Magnus Andersson att påbörja arbetet med att planera en tioårsfest.
3. Diskussionspunkter
3.1 Verksamhetsplan 2016 (underlag)
Mötet finner att punkten bordläggs och tas upp som beslutspunkt på nästa styrelsemöte.
3.2 Ett bra arbetsklimat i styrelsen (underlag)
Mötet finner punkten behandlad.
3.3 Arbetsformer och verktyg för styrelsen (underlag)
Mötet finner punkten behandlad.
3.4 Budget för 2016 (underlag PDF, ODT, XLS)
(beslut tas på nästa möte)
Mötet finner punkten behandlad
4. Övriga frågor
Tyska Piratpartiets användande av vår logotyp diskuterades.
5. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar mötet 16:05
Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *