Protokoll från partistyrelsemöte den 17 – 18 januari 2015

  1. MÖTETS ÖPPNANDE

Närvarande styrelseledamöter:
Malin Ahnberg
Göran Widham
Mikael Holm
C Magnus Berglund
Leif Svahn
Mattias Lundbäck
Josef Ohlsson Collentine
Calle Rehbinder
Emma Andersson (punkt 1 – 7.2 samt 7.6)
Anton Nordenfur (punkt 5 – )
Troed Sångberg (punkt 5 – )

Närvarande adjungerade:
Henrik Brändén (punkt 7.4)

Ej närvarande:
Jan Lindgren
Jimmie Karlsson
Erik Hultin

Sedan det senaste styrelsemötet har Nils Kadesjö valt att lämna styrelsen, vilket betyder att styrelsen nu har 14 ledamöter. Detta innebär att det krävs 8 röster för att vinna stöd för ett förslag i händelse av votering.

  1. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Mötet valde följande mötesfunktionärer:
Mötesordförande Malin Ahnberg
Mötessekreterare: Göran Widham
Justerare: Mattias Lundbäck och Emma Andersson

  1. EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Adjungeringar  utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare,  partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

Endast styrelseledamöter närvarande så ingen adjungering behövs.

  1. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Mötessekreterare föreslog följande tillägg och förändringar i dagordningen: 

Lägg till 6.5 Uteslutningsärende

Utöka  7.8 Partiledare, valberedning och tillfällig partiledare med beslut om valsamordnaren för att kunna återta Mikael Holms ansvar och befogenheter.

Lägg till 8.1 Preliminärt mötesschema

Lägg till 8.2 Nästa möte

Mötessekreteraren  föreslog också att styrelsen avvaktar med beslut om firmateckningsrätt  eftersom det inte var med i kallelsen. Vi kan diskutera saken detta mötet och sedan lyfta frågan som PC-beslut eller på nästa möte.

Mötet godkände dagordningen med de föreslagna tilläggen.

AJOURNERING

Styrelsen ajournerade förhandlingarana för styrelseintroduktion om arbetsätt mötesformalia mm.

Efter ajourneringen justerades röstlängden. Anton Nordenfur och Troed Sångberg är närvarande från punkt fem.

  1. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

Mötet konstaterade att inga sådana finns.

  1. RAPPORTER (DISKUSSIONSPUNKTER)

6.1 Rapport från Partiorganisatör (bilaga)

Anton Nordenfur föredrog åtgärder och inititiativ de senaste månaderna samt de närmaste planerna, kopplat till verksamhetsplanen.

Josef Ohlsson Collentine redovisade några kommande internationella aktiviteter:
PPI extramöte (sker online och kring deras politik, vi är observatör i organisationen)
PPI kommer antagligen arrangera en konferens kring konceptet ThinkTwice (samlar akademiker kring piratfrågor) som antagligen sker i Norge 2015.
Piratpartiet i Norges årsmöte (för att utöka samarbetet mellan oss)
Piratpartiet i Tysklands årsmöte (stort AFK möte där vi kan lära oss mycket)
PPIS och PPNO håller även på med ett samarbete kring IMMI där det kan vara relevant att delta

Mötet lade rapporten från partiorganisatören till handlingarna.

6.2 Rapport från Valsamordnare (bilaga)

Mikael Holm föredrog de åtgärder och initiativ som hanns med under de 20 dagar det var aktuellt med ett extra val.

Mötet lade rapporten från valsamordnare till handlingarna.

6.3 Ekonomisk rapport (bilaga)

Malin Ahnberg föredrog den av Henrik Brändén inskickade ekonomiska rapporten.

Mötet lade den ekonomiska rapporten till handlingarna.

6.4 Rapport från valutvärderingsgruppen (bilaga)

Mikael Holm föredrog läget i valutvärderingsgruppen. Bland annat tog han upp följande:
Den 9 januari har gruppen fortfarande inte fått in något underlag från dåvarande partiledning kring vad man gjorde under höstens valrörelse. (Gruppen ligger också efter med intervjuer samt den enkät som det informerades om på 2014 års partistyrelses sista möte. Till dessa vill gruppen gärna ha underlag t ex från partiledningen för att kunna göra bästa möjliga valutvärdering.)

Mikael Holm uppmanar å gruppens vägnar partistyrelsen att se över möjligheten att ändra uppdraget eller hjälpa till att få in underlaget från partiledningen.

Mötet diskuterade hur styrelsen och valutvärderingsgruppen kan hantera frågan.

Mötet lade rapporten från valutvärderingsgruppens arbete till handlingarna.

6.5 Styrelsemedlemmars skyldigheter och ansvar online.

Mötet diskuterade styrelseledamöternas särskilda skyldigheter och ansvar i samband med samtal online.

  1. BESLUTSPUNKTER

7.1. Fyllnadsval av mötespresidiet (beslutsunderlag)

Anton Nordenfur föredrog ärendet.

Anton Nordenfur yrkade:
att partistyrelsen utser Anton Nordenfur till att kontakta potentiella kandidater till mötepresidiet och tillfråga dem.

Mikael Holm yrkade:
att underlag till PC-beslut ska inkomma till partistyrelsen från Anton Nordenfur senast den 12 februari

Mötet biföll båda yrkandena.

7.2. Sammankallande folkhögskolegruppen (beslutsunderlag)

Malin Ahnberg föredrog läget i Folkhögskolegruppen.

Malin Ahnberg yrkade:
att mötet noterar Mårten Fjällström avgång
att utse Mattias Bjärnemalm som sammankallande för folkhögskolegruppen
att utse Malin Ahnberg som kontaktperson

Mötet biföll samtliga yrkanden

7.3. Revidering av styrelsens arbetsordning (förslagantagen arbetsordning)

Malin Ahnberg föredrog förslaget till styrelsens arbetsordning.

Ändringsyrkanden.

Göran Widham yrkade:
att sist under 3.2. Kallelse och möteshandlingar lägga till stycket:
”Ärenden som under de sista två veckorna innan mötet antingen väcks av någon i styrelsen eller inkommer till styrelsen kan läggas till dagordningen som diskussionspunkter under övriga frågor till exempel för att möjliggöra en förberedande diskussion inför ett PC-beslut.”

Mötet beslutade att anta yrkandet.

Mikael Holm yrkade

att ändra ”Styrelsen sammanträder ungefär varannan månad med fysiska möten. Vid behov hålls däremellan distansmöten.” till ”Styrelsen sammanträder ungefär varannan månad. Dessa möten kan vara fysiska eller elektroniska.”
att stryka ”Alla officiella kallelserna till styrelsemötena och alla underlag inför styrelsemöten skickas dit. Övrig formell kommunikation mellan styrelsemöten kan hållas på styrelsens internforum på medlem.piratpartiet.se.”
att uppdra presidiet att göra redaktionella ändringar i dokumentet.
att styrelsens ledamöter uppmuntras att börja använda internforumet för diskussioner kring frågor som lyfts i den officiella mejlkanalen.

Mötet beslutade att anta samtliga Mikaels yrkanden ovan.

Göran Widham yrkade
att styrelsen uppdrar åt Mikael Holm att ta fram förslag och idéer till arbetsformer och verktyg som kan förenkla styrelsens arbete.

Mötet beslutade att anta yrkandet.

Troed Sångberg yrkade
att under punkt 3.2 ändra meningen: ”Kallelse med datum och medium samt ort vid fysiska möten samt utkast av dagordning ska meddelas styrelsen senast en månad innan mötet äger rum.” till ”Kallelse med datum och medium samt ort vid styrelsemöten samt utkast av dagordning ska meddelas styrelsen senast två veckor innan mötet äger rum”. Samt att ändra meningen ”Diskussions- och beslutsunderlag samt övriga handlingar ska meddelas styrelsen tillsammans med en slutgiltig dagordning senast två veckor innan mötet äger rum.” till ”Diskussions- och beslutsunderlag samt övriga handlingar ska meddelas styrelsen tillsammans med en slutgiltig dagordning senast en vecka innan mötet äger rum.”

Mikael Holm yrkade
att under punkt 3.2 ändra meningen: ”Kallelse med datum och medium samt ort vid fysiska möten samt utkast av dagordning ska meddelas styrelsen senast en månad innan mötet äger rum.” till ”Kallelse med datum och medium samt ort vid styrelsemöten samt utkast av dagordning ska meddelas styrelsen senast tre veckor innan mötet äger rum”.

Troed Sångbergs yrkande ställdes mot Mikael Holms. Mikael Holms antogs med acklamation.

Mikael Holms yrkande ställdes mot avslag. Mötet beslutade att anta yrkandet.   

Malin Ahnberg yrkade
att anta det framvaskade förslaget till arbetsordning.

Mötet biföll det framvaskade förslaget i sin helhet.

ORDNINGSFRÅGA

Mötet beslutade att inadjungera Henrik Bränden med yttranderätt.

7.4. Budget (förslag, bilaga, antagen budget)

Anton Nordenfur föredrog förslaget till budget.

Anton Nordenfur och Göran Widham har inkommit med ett beslutsunderlag på uppdrag från styrelsen.

Mötet diskuterade budgeten och jämkade sig samman kring ett korrigerat förslag med följande förändringar:
att flytta sms-kostnaden från Partisekreterariat (tele) till IT
att utöka budgetposten ”Styrelsen” från 20 000 kr till 30 000 kr för att kunna hålla tre afk-möten.
att hämta dessa 10 000 kr från det budgerade överskottet.
att byta namn på budgetpunkten Mynewsdesk till Presstjänst.

Mikael Holm yrkade

att mötet antar det framvaskade budgetförslaget som partiets budget för 2015.
att Anton Nordenfur uppdras att skriva begripliga budgetkommentarer och noter.
att uppmuntra initativet med The Internet Freedom Weekend (https://www.kickstarter.com/projects/1741580993/bring-greenwald-to-sweden) och sprida eventet i partiets kanaler. Partistyrelsen noterar dock att partiet inte kan bidra med finansiella medel.

Göran Widham yrkade
att styrelsen utser Göran Widham till ansvarig att till ett kommande möte inkomma med en genomlysning av frågan om partiets finansiering och intäkter.

Mötet biföll samtliga yrkande.

7.5. Talespersoner (beslutsunderlag)

Frågan bordlades till nästa möte.

7.6. Inventering av resurser (beslutsunderlag)

Göran Widham föredrog ärendet – att starta ett arbete med att inventera partiets materiella och immateriella resurser både sådant partiet äger och sådant vi disponerar genom andra organisationer eller privatpersoner.

Göran Widham yrkade
att vi utser Josef Ohlsson Collentine för att samordna arbetet med att sammanställa alla  resurser i en förteckning med nödvändig info (kontaktperson, förvaringsplats, eventuell inloggning etc).

Mötet biföll yrkandet.

7.7. Medieansvarig (beslutsunderlag)

Frågan bordlades till nästa möte.

7.8. Partiledare, valberedning och tillfällig partiledare (beslutsunderlag)

C Magnus Berglund föredrog ärendet

Mötet diskuterade hur frågan om ny partiledare kan hanteras.

Göran Widham yrkade
att styrelsen uppdrar åt en arbetsgrupp under ledning av Leif Svahn med Göran Widham, Calle Rehbinder och C Magnus Berglund, som medlemmar, att definiera en ideell PL-roll för framtiden samt i samverkan med valberedning, mötespresidium och stadgerevisionsgrupp arbeta fram en process och tidsplan för tillsättande av en PL genom mesta möjliga medlemsinflytande.
att styrelsen uppdrar åt valberedningen att påbörja ett arbete med att ta fram kandidater till PL-posten i samråd med styrelsens arbetsgrupp.
att styrelsen uppdrar åt stadgerevisionsgruppen att samordna sitt arbetet kring PL-rollen med styrelsens arbetsgrupp, mötespresidium och valberedning.
att styrelsen gör ett uttalande om frågans vikt och behovet av att tänka långsiktigt där vi klargör vår syn på processen.

Mötet biföll samtliga yrkanden.

Styrelsen tog upp frågan om att återta Mikael Holms ansvar och befogenheter som valsamordnare.

Göran Widham yrkade
att styrelsen anser Mikael Holms arbete som Valsamordnare slutfört.
att styrelsen tar ifrån Mikael Holm de befogenheter han fick för att sköta uppgiften: rätten att företräda partiet mot valmyndigheten samt rätten att ta beslut om partiets mindre utgifter.

Mötet biföll båda yrkandena.

  1. ÖVRIGA FRÅGOR

8.1 Preliminärt mötesschema

Frågan utgick pga tidsbrist.

8.2 Nästa möte

Styrelsen planerade styrelsemöten för de närmaste månaderna.

  1. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Malin Ahnberg avslutade mötet.

RESERVATIONER

C Magnus Berglund har inkommit med en reservation till beslutet under punkt  7.8. Partiledare, valberedning och tillfällig partiledare.

 

 

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *