Mötesprotokoll 6/11 2016

1. Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

1.1 Fastställande av röstlängd

Calle Rehbinder, Magnus Andersson, Mattias Bjärnemalm, Mattias Lundbäck, Anton Nordenfur och Josef Ohlsson Collentine närvarade. Mötet var därmed inte beslutsmässigt.

1.2 Val av mötesfunktionärer

Magnus Andersson valdes till mötesordförande.

Anton Nordenfur valdes till mötessekreterare.

Mattias Lundbäck och Calle Rehbinder valdes till justerare.

1.3 Eventuella adjungeringar

Ali Gasanin deltog på mötet.

1.4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes som utskickad förutom tillägget 3.6 och flytt av 2.1 till 1.8.

1.5 Korta rapporter

Ledamöterna rapporterade vad de gjort sedan senaste mötet.

1.6 Föregående protokoll

Mötet gick igenom föregående mötesprotokoll.

1.7 Notera PC-beslut

Mötet noterade PC-beslutad om verksamhetsplan för 2017, antaget 2016-10-03.

1.8 Notera AU-beslut

AU har utsett följande till talespersoner:

  • Arbetsmarknad – Björn Flintberg
  • Drogpolitik – Johan Svensson
  • EU – Elin Andersson
  • Försvar – Christoffer Eldengrip
  • Integrationspolitik – Gunnar Palmgren
  • Integritet – Ronja Gustafsson
  • Miljö och energi – Christoffer Willenfort
  • Nätpolitik – Mattias Bjärnemalm
  • Regnbågspolitik – Fabian Rosdalen

2. Beslutspunkter

2.2 Revisionsberättelse/ekonomisk berättelse 2014 samt revisionsberättelse 2015

Mötet diskuterade punkten.

2.3 Kvarvarande punkter från verksamhetsplanen 2016

Inget underlag har inkommit.

3. Rapporter / Diskussionspunkter

3.1 Rapport från partisekreterare

Partisekreterare Anton Nordenfur föredrog sin rapport.

3.2 Ekonomisk rapport

Mötet diskuterade den ekonomiska rapporten.

3.3 Folkhögskola

Frågan behandlades inte.

3.3 Ideologi

Frågan behandlades inte.

3.4 Valresultat Island och lärdomar

Mötet diskuterade valresultatet i Island och vad vi kan lära oss om valrörelsen.

3.6 Nya talespersoner

Mötet diskuterade tankar kring framtida talespersoner.

4. Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

5. Mötets avslutande

Magnus Andersson förklarade mötet avslutat.