Mötesprotokoll 27-28 Februari

1. Mötets öppnande

1.1 (a) Fastställande av röstlängd lördag (11-17.30)

Josef Ohlsson Collentine
Magnus Andersson
Anton Nordenfur
Björn Flintberg
Carl Johan Rehbinder
Emma Marie Andersson
C Magnus Berglund (till 16.30)
Mattias Lundbäck (från 13.15)

1.1 (b) Fastställande av röstlängd söndag (10.25-15.30)

Josef Ohlsson Collentine
Magnus Andersson
Anton Nordenfur
Björn Flintberg
Carl Johan Rehbinder
Emma Marie Andersson

1.2 Val av mötesfunktionärer

Josef Ohlsson Collentine valdes till mötesordförande
Björn Flintberg valdes till mötessekreterare
Anton Nordenfur och Magnus Andersson valdes till justerare

1.3 Eventuella adjungeringar

Mötet beslutade adjungera följande personer till mötet under lördagen den 27e februari:
Henry Rouhivuori
Mattias Bjärnemalm (Mab)
Jacob Hallén
Mötet beslutade adjungera följande personer till mötet under söndagen den 27e februari:
Mattias Bjärnemalm (Mab)
Jacob Hallén

1.4 Fastställande av dagordning.

Styrelsen beslutade att område ”avtackning” under punkten 1.6 hanteras bakom lyckta dörrar eftersom några av de berörda var närvarande.

1.5 Korta rapporter (max 2min) – Vad har du gjort sen senaste mötet?

Styrelseledamöterna redogjorde kort för sina aktiviteter sedan senaste mötet.
Emma: skrivit sammanfattning av lärdomar om uteslutningsärenden. Pillat lite i sociala medier, annars varit ganska lågproduktiv.
Anton: Har haft fullt upp med jobb och inte haft mycket tid över. Har anordnat flyersutdelning med PP Stockholm, har deltagit på AU-möten och börjat planera medlemsmöte med PP Stockholm.
Magnus A: har fortsatt planeringen av 10-årsfesten, har även påbörjat för PP GBGs räkning en konferens för att bjuda in talare att tala om piratrelaterade ämnen där vi kommer bjuda in allmänheten för att sprida våra frågor.
Björn F: Haft planernig med Mab kring folkhögskola och träffat representanter från en kommun för att diskutera hur de ser på möjligheten att starta folkhögskola. Tagit fram underlag till styrelsen för ideologidiskussioner.
CMagnusB: Tillfrisknat sedan förra mötet. Blev arbetslös, men fick jobbi veckan. Tyvärr misstänker jag att jag har tappat bollen med et lokalt större LAN-party.
Calle Rehbinder: Har nätverkat gällande aktivism, lokaler och aktiviteter i Stockholm, samt diskuterat värvning av intressanta aktivister.

1.6 Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

* Av-tackningar
Josef gick igenom planen för avtackning.

* Har den Ekonomiska berättelsen för 2015 blivit inskickad till vårmötet?
Anton bekräftade att så har skett.

* Har protokollet från 6 December blivit fysiskt påskrivet?
Ärendet är fortfarande aktuellt och bevakas.

* Teknisk lösning för videomöten undersöks och återkopplas.
Ärendet är fortfarande aktuellt och bevakas.

* Pressansvarigs mobiltelefon?
Mab ansvarar för telefonen tills en pressansvarig kunnat utses. Mab ansvarar också för överlämning gentemot Troed.

* 10 års artikeln från Carl Johan Rehbinder
Material har samlats in. Styrelsen diskuterade format och perspektiv kring materialet. Rehbinder fortsätter arbetet framåt.

1.6 Notera PC-beslut

Styrelsen har haft ett tidigare PC-beslut om fyllnadsval till mötespresidiet. Beslutet togs enligt följande lydelse:

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2015-12-21) om att ”partistyrelsen väljer in Johan mlg Karlsson och Andreas Bjärnemalm till mötespresidiet i ovan givna ordningsföljd.

Styrelsen bekräftade PC-beslutet.

2. Beslutspunkter

2.1 Långsiktig plan (Underlag: BjörnAnton, Josef, Magnus A., Magnus B.)

Mötet diskuterade det inkomna underlaget och beslutade att bordlägga frågan tills söndagen så att alla fått en chans att läsa in sig på den.

På söndagen var inte mötet beslutsmässigt och efter diskussion bordlades frågan av mötesordföranden till nästkommande möte.

2.2 Folkhögskola (underlag: Björn, Mab)

Styrelsen lade Mabs rapport till handlingarna

Styrelsen beslutade
Att styrelsen lägger rapporten om folkhögskolor till handlingarna och tackar Mattias Bjärnemalm och övriga
Att styrelsen fastställer den dokumenterade handlingsplanen.
Att styrelsen utser Björn Flintberg till ansvarig för folkhögskolesamordning

2.3 Dokument för uteslutning av medlemmar (underlag)

Styrelsen noterade att dokumentet bör kallas ”dokument” och inte ”styrdokument” i enlighet med tidigare diskussioner och att dokumentet snarare utgör en samling av tidigare erfarenheter än processformalia.

Styrelsen beslutade att anta och publicera dokumentet på wikin.

Styrelsen beslutade att inkorporera dokumentet vid nästa ordinarie uppdatering av arbetsordningen.

2.4 Tidsplan för färdigställandet av kampanjmaterial 2016 (ej inkommen)

Emma rapporterade och mötet bordlade därefter frågan till nästa möte.

2.5 EU medborgardirektiv för en Internet Bill of Rights (Beslutsunderlag)

Styrelsen lade underlaget till handlingarna och bevakar ärendet framåt.

2.6 Press-sekreterare (underlag)

Styrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet att sköta presskontakter tillsvidare.

2.7 Reviderad Arbetsordning (underlag)

att lägga till följande två punkter till arbetsordningen

*styrelsens presidie har ansvaret att svara på frågor till styrelsemailen

* ekonomiansvarig och samtliga talespersoner är ständigt adjungerade till samtliga styrelsemöten.

3. Rapporter / Diskussionspunkter

3.1 Rapport från partiorganisatör (underlag)

Anton föredrog rapporten som lades till handlingarna.

3.2 Ekonomisk rapport (underlag)

Anton föredrog rapporten som lades till handlingarna.

3.3 Ideologi (underlag)

Styrelsen hade under söndagen en genomgående diskussion kring ideologi, med hänvisning till det uppdrag som verksamhetsplanen framställt.

3.4 Super-tydliga rollbeskrivningar (underlag)

CMB ajournerade sig från denna punkt i mötet.

4. Övriga Frågor

4.1 Talespersoner

Styrelsen diskuterade frågan kring talespersoners roll framöver. Mab berättade om talespersonerna ur ett historiskt perspektiv i partiet. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till efter vårmötet.

4.2 Tid för vårmötet

Josef föredrog ärendet och kommer sätta ihop ett PC-beslut.

4.3 Almedalen: närvaro

Styrelsen diskuterade hur man på bästa sätt både får fler pirater att komma till Almedalen och även maximera närvaron av de som är där med utbildningar, aktiviteter, mingel och så vidare.

5. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 15.30

Posted in Styrelsebloggen and tagged .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *