Mötesprotokoll 17 Januari

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 11.11        

1.1 Fastställande av röstlängd
Josef Ohlsson Collentine, Emma Marie Andersson, Magnus Andersson, Leif Svahn, Björn Flintberg var närvarande vid mötet från start.

Anton Nordenfur deltog från 11.50 då mötet också blev beslutsmässigt.
        
1.2 Val av mötesfunktionärer
Magnus Andersson valdes till mötesordförande
Björn Flintberg valdes till sekreterare
Josef Ohlsson Collentine och Emma Marie Andersson valdes till justerare
        
1.3 Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.      
Mötet fann att inga individer fanns att adjungera.    
 
1.4 Fastställande av dagordning.          
Dagordningen fastställdes som i kallelsen.
1.5 Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.
2. Beslutspunkter       
2.1 Ekonomisk berättelse 2015 (underlagor: resultatrapport, ekonomisk berättelse, balansrapport)
Anton gick igenom den ekonomiska berättelsen och styrelsen beslutade lägga den till handlingarna.Mötet beslutar att styrelsen skickar in den ekonomiska berättelsen till vårmötet, efter att en korrektur-kontroll skett.

        2.2 Reviderad arbetsordning för styrelsen (underlag)
  Josef gick igenom den reviderade arbetsordningen och meddelade att en ny justering kommer ske efter att vårmötet ägt rum, varför den aktuella revisionen är av mindre natur. Efter mindre justeringar beslutade styrelsen att

acceptera den reviderade versionen av arbetsordningen.

2.3 Långsiktig plan (underlag: BjörnAnton, Josef, Magnus A., Magnus B.)
        Styrelsen diskuterade arbetet med den långsiktiga planen och beslutade

att Styrelsen beslutar att uppdra åt Björn att sammanställa de planer som kommit in senast den 31 januari för att inför nästa möte kunna använda detta som diskussionsunderlag.

att Styrelsen beslutar att på kommande styrelsemöte 27-28 februari diskutera utifrån diskussionsunderlag och fastställa ramar, syfte och formalia kring arbetet med den långsiktiga planen.

   2.4 Verksamhetsplan 2016 (vårmötet)
Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen och bestämde följande:

att Styrelsen lägger verksamhetsplanen 2016 till handlingarna men lyfter upp aktuella frågor ur denna vid kommande möten.

2.5 PP fyller 10 år (underlag)
Magnus gjorde en dragning av sin research inför firandet av partiets tioårsjubileum. Styrelsen gick igenom de olika delmål som fastslagits vid tidigare möte och rapporterade kring dem. Mötet beslutade:

att Magnus får fria händer att planera 10årsfesten som antagligen sker i Stockholm.

att Emma och Anton jobbar vidare med filmen

att få en uppskattad deadline från Calle om när artikeln blir klar

  2.6 PPI GA 2016 (ej inkommen)
Styrelsen diskuterade möjligheten att vara värd för en General Assembly för PPI under 2016. Mötet bestämde

att Styrelsen beslutar att inte ansöka om att arrangera PPI GA 2016 och istället ha ambitionen att arrangera en annan mer inofficiell internationell träff under 2016.

2.7 Uttalande från 2016 Styrelsen (underlag: 2015 uttalande)

Styrelsen beslutar att uppdra åt Björn att ta fram underlag för styrelsens initiala uttalande inför verksamhetsåret 2016, senast den 31 januari.

2.8 Kampanjmaterial 2016 (ej inkommen)
Underlag: Anton

Styrelsen beslutar:

att utse Emma (sammankallande), Magnus och Anton till att bli kärnan i en arbetsgrupp som formar ett kampanjmaterial för aktivistvärvning.

att arbetsgruppen utser en tidspunkt vid nästa möte för när materialet blir klart.

      2.9 Budget 2016 (underlagor: xlsx, pdf )
Underlag: Anton

Styrelsen beslutar att godkänna den planerade budgeten för 2016.

     2.10 Press-sekreterare (underlag)
Styrelsen diskuterade rollen men beslutade att bordlägga frågan fram till nästa styrelsemöte.

    2.11 Lokalföreningsansvarig (underlag)
Styrelsen diskuterade behovet av en lokalföreningsansvarig. 

Styrelsen beslutar att utse Magnus Andersson till Lokalföreningsansvarig fram till vårmötet avslutats.

3. Rapporter / Diskussionspunkter

3.1 Rapport från partiorganisatör (ej inkommen)
Underlag: Anton
ej inkommen eftersom det enbart gått 11 dagar sen senaste rapporten och inte mycket att rapportera. Arbetsutskottet har kommit igång med sitt arbete.
 
3.2 Ekonomisk rapport (ej inkommen)
Underlag: Anton
ej inkommen eftersom det enbart gått 11 dagar sen senaste rapporten och inte mycket att rapportera.

3.5 Rapportering, givande eller tidsödslande? (ej inkommen)
Styrelsen diskuterade och förklarade punkten behandlad.

3.6 Styrelsen 2015 och uppföljning verksamhetsplanen 2015 (underlag)
Josef gick igenom sin rapport av arbetet 2015 och bilagan lades till handlingarna.

3.7 Ideologi (ej inkommen)
Styrelsen diskuterade kring hur man kan skapa en fokuserad diskussion kring ideologi och hur man på bästa sätt får fram ett reviderat principprogram?

Styrelsen diskuterade att Björn tar fram en plan på hur vi ska dela upp diskussionen på denna punkt på kommande möten.

4. Övriga Frågor
Kolla om presidiet har blivit kontaktade om extra medlemsmöte. 
Presidiet har kontaktats i december. Magnus gör uppföljning på den kontakten för att se att detta går framåt.

Har protokollet från 6 December blivit fysiskt påskrivet?
Anton påbörjar arbete med att få decemberprotokollet påskrivet fysiskt.

Teknisk lösning för videomöten undersöks och återkopplas.

Pressansvarigs mobiltelefon?

  5. Mötets avslutande

Posted in Styrelsebloggen and tagged , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *