Mötesprotokoll 17 April

1. Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

1.1 Fastställande av röstlängd

Carl Johan Rehbinder, Magnus Andersson, Mattias Lundbäck, Emma Mari Andersson, Josef Ohlsson Collentine och Anton Nordenfur deltog. C Magnus Berglund deltog till och med punkt 3.2.

Mattias Bjärnemalm deltog som adjungerad utan rösträtt.

1.2 Val av mötesfunktionärer

Mötet valde Magnus Andersson till mötesordförande.

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

Mötet valde Josef Ohlsson Collentine och Mattias Lundbäck till juste rare.

1.3 Eventuella adjungeringar

Mattias Bjärnemalm, ständigt adjungerad talesperson deltog.

1.4 Fastställande av dagordning.

Mötet fastställde dagordning enligt den slutgiltiga kallelsen.

1.5 Korta rapporter

Mötets deltagare avgav kortare rapport om vad de gjort det sedan senaste mötet.

1.6 Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna Punkter.

  • Avtackningar – Arbetet med diplom för avtackningar fortskrider.
  • Fysisk justering av protokoll från December 6 – Protokollet har justerats och skickats till Anton. Anton planerar att gå till banken och uppdatera firmatecknare i veckan som kommer.

1.7 Notera PC-beslut

Tre PC-beslut har lyfts och gått igenom sedan föregående möte:

2. Beslutspunkter

2.1 Tidsplan för färdigställandet av kampanjmaterial 2016 (Underlag)

Emma, Anton och Magnus A har arbetat med punkten sedan förra mötet. Emma har i ett underlag föreslagit en timeline.

Mötet valde att anta timelinen.

2.2 Uppföljning verksamhetsplan 2016

Mötet beslutade att finna punkten behandlad då detta lyfts i punkten organisationsrapporter.

2.3 Långsiktig plan (underlag)

Ett underlag har inkommit från Björn Flintberg.

Mab yrkade att delegera frågan till arbetsutskottet.

Mötet beslutade att uppdra arbetsutskottet att presentera en femårsplan till nästa styrelsemöte, baserat på Björns underlag.

2.4 Remisssvar

Partiet har fått in en begäran om remissvar från Regeringskansliet angående Europaparlamentets förslag till reform av unionsrättsakten om val till Europaparlamentet.

Mab yrkade att delegera frågan till arbetsutskottet.

3. Rapporter / Diskussionspunkter

3.1 Rapport från partiorganisatör

Anton Nordenfur har ej inkommit med en rapport, men planerar att göra det dagarna efter mötet.

3.2 Ekonomisk rapport (ekonomibalans, resultat)

Henry Rouhivuori har inkommit med en ekonomisk rapport. Mötet lade rapporten till handlingarna.

3.3 Ideologi (underlag)

Björn Flintberg har inkommit med ett underlag om ideologi.

Mötet diskuterade punkten och fann den behandlad.

3.4 Talespersoner – diskussion

Mötet diskuterade talespersoners roll och hur de bör utses framöver.

3.5 Styrelsens budget – diskussion om vad som kan ersättas (underlag)

Josef Ohlsson Collentine har inkommit med ett underlag. Mötet diskuterade frågan och fann den behandlad.

4. Övriga Frågor

4.1. Uteslutningen

Mötet diskuterade partiets senaste uteslutningsärende bakom lyckta dörrar och fann punkten behandlad.

4.2. Almedalen

Mötet diskuterade partiets närvaro på Almedalsveckan.

4.3. Styrelsens videomöten

Mötet diskuterade partistyrelsens videomöten och vilka tekniska lösningar som är bäst.

4.4. Styrelsens arbetsbörda

Mötet diskuterade problemet med arbetsbörda inom partiet och speciellt styrelsen, och problemet med ledamöter som inte närvarar vid möten.

5. Mötets avslutande

Magnus Andersson förklarade mötet avslutat.

Posted in Styrelsebloggen and tagged .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *