Mötesprotokoll 11-12/6

Styrelsemöte, Piratpartiet

2016-06-11 till 2016-06-12

Lund

  1. Mötets öppnande

Partiledare Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

1.1 Fastställande av röstlängd

Mötet fastslog röstlängd bestående av Mattias Lundbäck, Anton Nordenfur, C Magnus Berglund, Leif Svahn, Mattias Bjärnemalm, och Magnus Andersson.

Josef Ohlsson Collentine lades till i röstlängden för punkterna 3.3, 3.4, 4, 5 och 2.1–2.9

Björn Flintberg lades till i röstlängden för punkterna 2.1–2.9

1.2 Val av mötesfunktionärer

Mötet valde Magnus Andersson till mötesordförande, C Magnus Berglund till sekreterare samt Mattias Bjärnemalm och Anton Nordenfur till justerare.

1.3 Eventuella adjungeringar

Timmy Larsson adjungerades till mötet.

Ständigt adjungerade Elin Andersson närvarade på punkt 2 och 3.3

1.4 Fastställande av dagordning.

Mötet lade till punkt 4.1 ”Uppdatering av AU”.

Mötet ändrade titeln på punkt 3.1 från ”Rapport från partiorganisatör” till ”Rapport från partisekreterare”.

Mötet fastslog med dessa ändringar kallelsens dagordning.

1.5 Korta rapporter

Anton Nordenfur föredrog sitt arbete med Piratpartiet Stockholm, där hen blivit vald till styrelsen, och Regnbågspiraterna, där hen blivit omvald till förbundssekreterare.

C Magnus Berglund föredrog sitt arbete med en webbsida för bambusersändningar.

Magnus Andersson föredrog sitt val till partiledare och sin partiledarturné.

1.6 Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

Den fysiska justeringen av protokollet från 6 december är inte inskickat till banken, men det beräknas ske innan nästa styrelsemöte.

Kampanjmaterialet ska gå till tryck i början av nästa vecka.

Ansvaret för tioårsartikeln delegerades till AU.

Ansvaret för avtackningsarbetet delegerades till AU.

1.7 PC-beslut

Mötet noterade följande per capsulam beslut som antagits av styrelsen 22 maj:

att uppdatera budgetposten ”Reklamtrycksaker” till 30 000 kronor och minska det beräknade resultatet med 10 000 kronor.

  1. Beslutspunkter

2.1 Talespersoner – rollbeskrivning, fler personer

Mötet beslutade att AU får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner

Mötet beslutade att AU får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017

2.2 Revisionsberättelse/ekonomisk berättelse 2014 samt revisionsberättelse 2015

Mötet beslöt att delegera ärendet till AU.

2.3 Långsiktig plan

Mötet antog en långsiktig plan från partiet, i enlighet med det inkomna underlaget från Mattias Bjärnemalm.

2.4 reviderad arbetsordning

Mötet beslöt att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.

2.5 Riktlinjer för styrelseledamöter

Mötet beslöt att lägga underlaget till handlingarna.

2.6 Piratpartiets officiella HBTQ förbund

Mötet beslöt att anta regnbågspiraterna som vårt regnbågsförbund, och uppdrog till AU att inleda ett samarbeta om tekniska lösningar och medlemsvärvning.

Anton Nordenfur anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

2.7 Arbetsroller.

Mötet beslöt att lämna punkten utan åtgärd.

2.8 Uppgradering hårdvara för webbtjänster

Mötet beslöt att budgetposten för IT för 2016 höjs från 55 000 SEK till 61 250 SEK.

2.9 All sakpolitik uppriven, planen framåt

Mötet avslog alla yrkanden och lämnade punkten utan åtgärd.

  1. Rapporter/Diskussionspunkter

3.1 Rapport från partisekreterare

Anton föredrog den senaste tidens arbete.

Hen har blivit vald till partisekreterare, vilken inte utgör någon större skillnad från rollen som partiorganisatör. Hen har deltagit på AUs afk-möte samt arbetat med det nya informationsmaterialet med Emma och Magnus. Har utvecklat den organisatoriska strukturen på lokal nivå samt arbetat med partiledarturnén och regionala konferenser, där det ser ut att bli minst tre – Stockholm, Göteborg och Skåne. Hen deltar även på Pirate Parties Internationals kongress i Berlin i slutet av juli, och ska där prata om partiets organisatoriska och politiska utveckling.

3.2 Ekonomisk rapport

Henrys underlag föredrogs av Anton.

3.3 Ideologi

Mötet höll en kort diskussion kring principprogrammet utifrån det underlag som inkommit, och utifrån den plan som fastslogs under punkt 2.3 och kom till slutsatsen att det inte finns utrymme för att revidera principprogrammet före 2020, men att det vore önskvärt att företrädare för partiet utvecklade sina tankar kring principprogrammet på bloggar och liknande.

3.4 Almedalen

Partiet anordnar ett event innan Almedalen som vi kallar Piratdalen. Mattias Bjärnemalm har satt ett förslag till agenda, med lite historik, aktiva saker, jobba aktivt med punkter

Det finns en facebookgrupp som heter ”pirater i almedalen 2016”

  1. Övriga frågor

4.1 Uppdatering av AU

Mötet höll en kort diskussion om lämpliga personer att fylla de två vakanta posterna i AU och uppmanade AU att inkomma med ett per capsulam-beslut i frågan.

4.2 Rapportering från folkhögskolegruppen

Mötet diskuterade kort det inkomna underlaget.

  1. Mötets avslutande

Partiledare Magnus Andersson förklarade mötet avslutat.

Posted in Styrelsebloggen and tagged .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *