Miljö

Människan står inför stora utmaningar för att rädda miljön och ekosystemen. Piratpartiet är ett progressivt framtidsparti som har en optimistisk syn på teknisk utveckling. Vi är övertygade om att en bättre miljöpolitik börjar med kloka val, och satsningar på forskning och utveckling av moderna, miljövänliga tekniker och rena energikällor.

Vi kan spara mycket energi på transporter. Genom digitala möten kan människors resande minskas. Cykling och kollektivtrafik måste göras bekvämare, attraktivare och ha plats för fler resande. Staten ska ge stöd till orter som vill investera i infrastruktur för att förbättra kollektivtrafiken genom att exempelvis bygga spårvagn, tunnelbana eller pendeltåg. Järnvägsnätet måste förbättras, byggas ut och moderniseras.

Genom renare transporter, satsningar på att utveckla rena energikällor, fortsatt stöd till energismart byggande och andra ekonomiska incitament kan beroendet av fossila bränslen minska. På sikt ska fossila bränslen fasas ut helt.

Miljögifter kan skapa stora problem både för människa, ekosystem och djurarter. Nya kemikalier, och nya former av redan befintliga kemikalier (t ex nanofibrer och nanopartiklar), ska genomgå noggranna tester för att säkerställa att de inte verkar skada människor eller natur innan de får börja användas.

Nedskräpningen av världens hav med giftiga kemikalier, olja och plast är ett allvarligt problem som måste åtgärdas.

Skövlingen av regnskogar utarmar den biologiska mångfalden och våra gemensamma framtida genetiska resurser. Piratpartiet anser därför att skyddet av regnskogarna bör stärkas.

Posted in A till Ö.