Kallelse till styrelsemöte och konstituerande styrelsemöte 6-7 december 2014

Hej alla!
Härmed kallas ni till partistyrelsemöte och konstituerande möte 6:e – 7:e december 2014. Tiderna som gäller är:
Lördag: 10:00 – 18:00
Söndag: 10:00 – 16:00
Mötet börjar 10:00 bägge dagarna, men frukost börjar vid 09:00.
Ytterligare punkter skickas till styrelsemailen senast 21:e november. Diskussions- och beslutsunderlag skickas till styrelsemailen senast 21:e november.
Anmäl om ni kan närvara eller inte på paddan: http://piratepad.net/ppstyrelsemoten-boende
Jag vill påminna er om att det är afk-möte så glöm inte att köpa tågbiljetter i god tid. Malin Ahnberg är ansvarig för det praktiska kring mötet.
Kallelse och preliminär dagordning till styrelsemötet 6 – 7e december
Datum: 6 (- 7) december 2014 
Tid: 10.00 – 18.00
Plats: Uppsala, Studieförbundet Vuxenskolan
Kungsängsgatan 12, 1 tr
Dagordning
1. MÖTETS ÖPPNANDE
2. Val av mötesfunktionärer
3. Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade
partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.
4. Fastställande av dagordning.
5 Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.
6. RAPPORTER (DISKUSSIONSPUNKTER)
6.1. Partiledarraport
Representant från partiledningen föredrar
Generell statusrapport från ledningen (ej inkommen).
6.2. Ekonomisk rapport
Representant från partiledningen föredrar
Ekonomisk rapport från ledningen (ej inkommen).
6.3. Preliminär rapport från valutvärderingsgruppen
 Malin Ahnberg föredrar
6.4. Rapport från Folkhögskolegruppen
Anton Nordenfur föredrar 
7. BESLUTSPUNKTER
7.1. Fyllnadsval av mötespresidiet
Anton Nordenfur föredrar.
8. Övriga frågor
9. MÖTETS AVSLUTANDE
Kallelse och preliminär dagordning för det konstituerande styrelsemötet
Datum: 7 december 2014 
Tid: 10.00 – 16.00
Plats: Uppsala, Studieförbundet Vuxenskolan Kungsängsgatan 12, 1 tr
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
3. Eventuella adjungeringar
Eventuell närvaro utöver den av ständigt adjungerade partiledare, vice partiledare, partisekreterare, revisorer, och Ung Pirats ordförande.
4. Fastställande av dagordning
5. Val av partiledare för 2015
6. Val av styrelsens sammankallande för 2015
7. Val av styrelsens sekreterare och eventuell biträdande sekreterare för 2015
8. Återkallning och delegering av firmateckningsrätt
9. Budget(underlag, bilaga)
10. Revidering av arbetsordning
11. Preliminärt möteschema inför 2015
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

 

Posted in Styrelsebloggen and tagged .

One Comment

  1. Anonym: Ff6rst – jag har sve5rt att bemf6ta anonym kriitk, min grundtanke e4r att man ste5r ff6r sina e5sikter, men kf6r i vind. Det e4r en viktig diskussion.Ett klargf6rande, jag he4vdar INTE att det e4r psykiatrins fel att hon blev ve5ldtagen, det har jag aldrig ne5gonsin antytt. Och jag e4r fullt medveten om att psykiatrin ska behandla symptom pe5 psykisk sjukdom, och det var ju precis pe5 den punkten som det hela fallerade. Psykiatrin avsade sej allt ansvar ff6r min ve4n vilket jag pe5 intet se4tt kan ff6rste5.Jag he5ller helt med dej om att le5nga inle4ggningar inte fyller ne5got syfte vad ge4ller personer med IPS. Men ff6r det ff6rsta – vad vet du om min ve4ns diagnosticering? Ff6r det andra; det finns gott om bele4gg (framff6r allt inom DBT’n) att inle4ggning i det akuta skedet kan vara motiverat, till och med nf6dve4ndigt. (Le4s exempelvis Ke5ver & Nilsonne, ”Dialektisk Beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstf6rning. Teori, strategi och teknik”)Jag e4r ff6rvisso inte utbildad psykiatrisjukskf6terska eller psykiater men jag anser mej e4nde5 ha viss insikt i problematiken, dels efter me5nga e5r i patientrollen och dels efter ett par e5r i stf6dforum de4r jag mf6tt hundratals drabbade. Min starka f6vertygelse e4r att en ve5ldte4kt e4r ett starkt trauma som skapar en krissituation, och har man sedan tidigare ett ke4nt och uttalat sje4lvdestruktivt beteende (dvs. symptom pe5 psykisk ohe4lsa som du talar om) har jag all anledning att tycka att psykiatrin bf6r egera. En krisreaktion efter en ve5ldte4kt klassar i alla fall jag som ett akut skede, de4r alltse5 inle4ggning enligt DBT kan vara befogad. Ne4r det dessutom explicit handlade om tve5 ne4tter f6ver helgen innan f6ppenve5rden startade igen kan jag inte ff6r mitt liv ff6rste5 problemet. d6ppenve5rden fe5r e4nde5 anses vara den mer le5ngsiktiga behandlingen, men inte ens det var alltse5 okej.Sammantaget – jag he5ller med dej i dina e5sikter i stort, men inte ange5ende hur det he4r specifika fallet behandlats. Jag vet inte, jag skulle tycka det var ve4ldigt spe4nnande att hf6ra hur du ste4rker psykiatrins handlande. // Innie

Lämna ett svar till Shubham Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *