Jämställdhet

Piratpartiet tror på allas lika värde. Alla människor ska därför ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön och andra ovidkommande egenskaper. Tyvärr är det inte så idag. Även om Sverige är ett av världens minst ojämställda länder återstår fortfarande mycket att göra. Genom mängder av små dagliga beslut och handlanden visas att det spelar roll vilket kön man har.

Orättvisa regler och tillämpningar av regler måste ändras, så de behandlar könen lika. Till exempel måste det bli lika enkelt att få arbetsskadeersättning för de skador som ofta uppkommer i kvinnodominerade yrken, som i mansdominerade. Utbetalningen av barnbidraget bör delas mellan föräldrarna.

Allra viktigast är dock ett systematiskt arbete för att förändra invanda strukturer, attityder och traditionella arbetssätt i samhället, som utan att vara fästa i några regler får som effekt att ena könet missgynnas. Till exempel vill vi:

  • Kriterier för kompetens måste sättas så att de inkluderar både sådana relevanta kompetenser som ofta hittas hos män och sådana som ofta hittas hos kvinnor.
  • I arbetslivet måste attityder förändras så att det är lika självklart accepterat för män som för kvinnor att vara föräldraledig länge. Och så att arbetsgivare inte undviker anställa unga kvinnor av rädsla för att de snart ska bli mammalediga.
  • I rättsväsendet måste attityder förändras, så att män inte missgynnas vid vårdnadstvister.
  • Offentlig sektor ska gå i spetsen för ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön mm inte syns när man väljer vilka sökande som ska kallas till anställningsintervju.
  • Arbetsgivare inom offentlig sektor ska gå i spetsen för att se föräldraledighet som en merit.
Posted in A till Ö.