Handlingar till höstmötet 2017

I denna postning finns alla handlingar för höstmötet 2017, och en kommentar från presidiet om fysisk respektive elektroniskt deltagande i höstmötet.

Fysisk och eventuellt elektroniskt deltagande i höstmötet

Styrelsen har kallat till ett fysiskt höstmöte, och presidiet kommer att genomföra ett sådant. I samarbete med styrelsen undersöker vi möjligheterna att göra det möjligt att följa medlemsmötet elektroniskt, och att delta elektroniskt på olika nivåer. Vi kan i dagsläget inte säga vilken av nedanstående möjliga nivåer som kommer att förverkligas, utan återkommer om saken inför mötet. Vill du vara helt säker på att kunna såväl debattera, yrka och rösta bör du därför försöka ta dig till Uppsala lördagen 14 oktober kl 09.00 – 21.00.

Tänkbara nivåer för elektroniskt deltagande:

1. Ingen möjlighet

2. Möjlighet för medlemmar och bara medlemmar att få ett inlogg till en sida varifrån man kan följa mötet via ljud/videostreaming.

3. Därtill möjlighet att delta i omröstningar genom att trycka på en knapp samtidigt som fysiska deltagare lyfter röstkort.

4. Därtill möjlighet att lägga yrkanden och få inlägg i diskussionen upplästa genom textkommunikationskanal till presidiet.

5. Möjlighet att göra akustiska inlägg.

Vad och hur mycket av detta som kan erbjudas beror inte bara på rent tekniska begränsningar, utan också på vilka personella resurser som kommer att finnas för att ratta tekniken och se till att den fungerar smidigt för presidiet.

Dagordning

Styrelsen har skickat ut följande dagordning för mötet:

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av mötesordning
Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
Val av två justerare
Godkännande av voteringsordningen
Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
Kommande års verksamhetsplan
Val till partistyrelsen
Val av kommande års revisorer
Val av kommande års valberedning
Eventuella fyllnadsval
Propositioner
Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
Mötets avslutande

Presidiet anmäler med anledning av detta att presidiet kommer att ta upp följande ordningsfråga tidigt under mötet: Ordningsfråga från presidiet

Mötesordning

Presidiets förslag till mötesordning finns här: Förslag till mötesordning

Godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium

2017-09-22 består av styrelsen fyllnadsvalt presidium av Henrik Brändén. Fler namn kan tillkomma innan mötet startar.

Bordlagda frågor från tidigare medlemsmöten

1) Dels finns en sammanhängande grupp frågor som bordlagts en längre tid: Ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2014. Dessa har bordlagts i avsaknad av ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. Några sådana har inte inkommit till detta medlemsmöte heller. Verksamhetsberättelse för 2014 återfinns här.

2) Dels bordlades på vårmötet 2017  Motion B19: Ekonomipolitik: Avbetala statsskulden, skapande av pengar, räntefria bostadslån, samt transaktionsavgifter/skatt.

Verksamhetsplan

Styrelsenhar lagt ett förslag till verksamhetsplan: Förslag till verksamhetsplan

Val till partistyrelse, revisorer, valberedning och mötespresidium

Vilka som nominerats till de olika posterna, liksom vilka som till presidiet tackat ja till respektive avböjt kandidatur, framgår här: Nomineringar till höstmötet 2017

Från valberedningen har presidiet fått: Valberedningens förslag inför höstmötet 2017

Propositioner

Styrelsen har vidare lagt ett antal politiska propositioner:

Proposition Drogpolitik

Proposition EU-politik

Proposition Försvarspolitik

Proposition Integritetspolitik

Proposition Kulturpolitik

Proposition Nätpolitik

Proposition Regnbågspolitik

Proposition Rättssäkerhetspolitik

Proposition Utbildningspolitik

Proposition Vårdpolitik

Posted in På gång i partiet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *