Föreningsliv, svärmar och allmänningar

Människors ideella arbete utanför statens kontroll för saker de tycker är viktiga och tror på är en betydelsefull kraft i samhället. Traditionellt föreningsliv, modernt elektroniskt svärmarbete och rörelsen för allmänningar i stadsmiljöer är olika uttryck för samma grundläggande tanke. Att människor går samman för att tillsammans lösa problem och göra samhället en aning bättre. Alla förtjänar de stöd och uppmuntran.

Piratpartiet vill därför att skolan ska bli bättre på att berätta och visa för elever hur demokratiskt arbete i ideella organisationer går till. Vi vill se en reform av bidragen till ideella organisationer, så att bidrag fördelas efter  den verksamhet föreningarna driver, inte efter någon kategoriindelning av organisationerna. För att kunna få sådant bidrag ska organisationerna ansluta sig till grundläggande mänskliga rättigheter och respekt för individernas livsval.

I stadsplanering ska man ta hänsyn till behovet av torg och öppna platser för samlingar, aktiviteter och allmänningar. Det måste göras enklare för människor att riva allmänningar på ställen som är outnyttjade.

 

Posted in A till Ö.