Jämställdhet

Piratpartiet tror på allas lika värde. Alla människor ska därför ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön och andra ovidkommande egenskaper. Tyvärr är det inte så idag. Även om Sverige är ett av världens minst ojämställda länder återstår fortfarande mycket att göra. Genom mängder av små dagliga beslut och handlanden visas att det spelar roll […]

Kärnkraft

Frågan om kärnkraft är en gammal stridsfråga i svensk politik. Piratpartiet tycker dock inte att det är politikernas sak att besluta exakt vilka typer av kraftverk som ska byggas, men däremot att slå fast grundläggande spelregler. Vi vill därför att lagstiftningen kring elproduktion ska vara teknikneutral, och behandla alla energislag lika vad gäller exempelvis säkerhet, […]

Klimat

Vårt sätt att utnyttja energi måste på sikt bli mycket hållbarare än det är idag. Vi vill successivt fasa ut fossila bränslen helt, och ersätta dem med andra energikällor. Arbetet för en omställning till en mer hållbar energiproduktion måste ske på alla politiska nivåer, från kommun över nationalstat till EU och FN. Vi vill stimulera […]

Kollektivtrafik

För att minska energiförbrukningen är det bra om  en större andel av resandet sker i kollektivtrafik. Vi vill därför se en kraftigt utbyggd lokal och regional kollektivtrafik. Denna måste både bli attraktivare, och kunna svälja fler passagerare. Där så behövs byggs system med större kapacitet än dagens, som spårvagn, tunnelbana och pendeltåg. Statligt stöd ska […]