Arbetslöshet är en myt – inför medborgarlön!

Det väcker med rätta stor uppmärksamhet när politiker tårtas. Det väcker tyvärr noll och ingen uppmärksamhet när svenska politiker varje dag tårtar väljarna med en föråldrad arbetsmarknadspolitik.

De politiska partierna delar upp våra liv i lagom stora tårtbitar om fyra år. Under valår skärskådas gamla tårtbitar för att hitta motståndarnas tillkortakommanden. Samtidigt lovar man vitt och brett inför den kommande tårtbiten som om den vore sanningen om framtiden. Men vår framtid ryms inte i en tårtbit om fyra år. Den kräver mer långtgående visioner.

Den snabba tekniska utvecklingen har lett till en aldrig tidigare skådad materiell välfärd. Det är bra, men vi har fortfarande inte hämtat ut den tekniska utvecklingens högsta vinst, välfärden bortom arbetslinjen.

Dagens ökade automatisering leder nämligen inte bara till billigare produkter och tjänster. Den leder också till allt färre traditionella arbetstillfällen – och det är bra. Det tvingar oss nämligen att överge en förlegad syn på arbete, samhällsnytta och människovärde.

Redan i dag saknas det traditionella arbeten åt alla. Ungdomar och nya svenskar drabbas hårdast. De som har tur får en projektanställning eller hälls in i en av alla tillfälliga arbetsmarknadsåtgärder. De som har otur får aldrig in en fot på arbetsmarknaden. Det leder till utslagning, stigmatisering och psykisk ohälsa. Det är oacceptabelt. Samhället måste omdefiniera vad arbete är och sluta mäta samhällsnytta och människovärde i antalet betalda arbetstimmar eller sålda produkter.

Piratpartiet vill se en radikal attitydförändring i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Det är skamligt att jaga ut människor på en fruktlös jakt efter traditionella arbetstillfällen som inte finns och sedan straffa dem när de misslyckas.

Människor som i dag anses vara en ekonomisk belastning tillför i realiteten oändliga värden till samhället. Några bidrar till Wikipedia, ett verktyg som används gratis av alla svenska skolor. Andra skapar musik, konst och böcker. Några ger äldre den sociala kontakt som samhället inte längre tycker sig ha råd med, andra vårdar anhöriga utan någon ersättning alls. Det är dags att uppmärksamma och uppskatta dessa insatser i samhället.

Piratpartiet vill därför att:

 • arbetslösa och bidragstagare ska ges större möjlighet att arbeta ideellt istället för att delta i arbetsmarknadsåtgärder utan att för den skull riskera att förlora sina bidrag.
 • alla arbetsmarknads- och socialförsäkringar snarast möjligt samlas under ett tak. Ett samlat, mer tydligt och rättssäkert system är ett mindre stigmatiserande och mer medmänskligt system där människor inte faller mellan olika stolar eller skickas runt i ett försök att göra kostnaden till någon annan myndighets problem.
 • ett system för medborgarlön sjösätts inom en tioårsperiod. En garanterad grundförsörjning skapar nya möjligheter att förkovra sig och bidra till samhället på alla de kreativa sätt som dagens arbetsmarknadsmodell både hämmar och ofta aktivt motarbetar.
at_bf

Arbetslöshet är en myt. Det finns hur mycket arbete som helst. Problemet är att allt arbete inte räknas i dag. I framtiden definierar vi vår egen samhällsnytta och bygger ett bättre samhälle där allas insatser räknas.

Anna Troberg
Partiledare

Björn Flintberg
Talesperson för arbetsmarknad och social trygghet

Posted in Arbetsmarknad, Ledningsbloggen and tagged , , .

5 Comments

 1. Grundläggande demokratiska rättigheter håller på att tas ifrån oss och det här kommer ni med några veckor innan valet?!

  Där tappade ni min röst..

  • Jonathan: Jag skriver i inle4gget; I alla fall tkceyr medlemmarna att en i det ne4rmaste oke4nd tjej, som inte har ne5gon ansvarspost, inte uttrycker sina e5sikter i en blogg och inte var aktiv med ett ord pe5 forumet eller ne5gon annanstans heller som jag ke4nner till, e4r mer le4mpad att representera Piratpartiet e4n vad jag e4r. De4r tkceyr jag det framge5r med all f6nskve4rd tydlighet att jag baserar detta pe5 ett exempel och inte uttrycker ne5gon allme4n e5sikt ff6r alla kvinnliga piratpartister. Vidare skriver jag: Inte ff6r att jag anser att jag pe5 ne5got se4tt skulle vara be4ttre pe5 att representera Piratpartiet e4n den he4r tjejen, jag e4r f6vertygad om att hon skulle gf6ra ett lysande jobb, och jag tvekar inte en sekund att le4gga min rf6st pe5 henne i hf6st. Men jag tkceyr e4nde5 det e4r konstigt att se5 me5nga personer som inte ke4nner henne ockse5 ke4nner till att hon e4r se5 bra, utan att hon visat det. De4r anser jag att det framge5r att jag inte anser att ens just den enda tjej jag skriver om pe5 ne5got se4tt skulle vara se4mre e4n mig, utan att det jag tkceyr e4r att hon inte _visat_ att hon e4r bra (e4n?). Jag anser fortfarande att, om man lyckas le4sa in i min text att killar allme4nt skulle vara be4ttre e4n tjejer pe5 ne5got se4tt, se5 fe5r man faan anstre4nga sig, le4sa je4kligt slarvigt, bara vara ute ff6r att bre5ka eller vara dum i huvudet. Och ingen av de grupperna ke4nner jag ff6r att diskutera med om det he4r le4ngre.

  • Nej verkligen inte. Jag rf6stade pe5 M i ff6rra rigseaksvaldt och har vart inne pe5 att rf6sta pe5 PP till EU. Gammelpartierna e4r verkligen fullste4ndigt lost ne4r det det ge4ller integritetsfre5gorna.Nu te4nker jag ge min rf6st pe5 MP iste4llet. Detta pga de verkar ha ungefe4r samma inste4llning som PP i integritetsfre5gan men samtidigt jobbar ff6r miljf6n vilken e4r den absolut viktigaste fre5gan i EU.Skulle de/ni bf6rja ge5 emot PP kommer jag ge5 tillbaks till PP utan att tveka.

 2. Ledningen skall nog ta sig en funderare och se f6ver hur pariett skf6ts som helhet… ska vi behf6va tappa e4nnu fler aktiva och kompetenta funktione4rer innan de hajar till? Va?Okej .- det genomff6rs ett prime4rval och kandidater tas fram.- Varje kandidat har en mf6jlighet att gf6ra reklam ff6r sig sje4lv vilket leder till att deras chanser att bli invalda f6kar.- Debatten i media har en le5ng tid vart att PP e4r ett grabbigt parti vilket se4ker pe5verka folks val pe5 personer.- Medlemmarna har rf6stat pe5 ett demokratiskt se4tt- Pe5 grund av re4dslan att fe5 ett f6vertag emot me4n pe5 listorna har ledningen valt att se4tta in kvotering, ne5got som visserligen kan ha pe5verkat medlemmarnas rf6ster ytterligare.Med undantag fre5n att den sista punkten ser jag ingen skillnad i detta je4mff6rt med vilket annat demokratiskt val som helst. Det sista beslutet KAN sje4lvklart pe5verkat medlemmarnas val i viss utstre4ckning MEN detta e4r ingen ny fre5ga och har figurerat i media under le5ng tid se5 kan lika ge4rna skyllas pe5 dem.JP Anderson, kom ge4rna med konstruktiv kritik iste4llet ff6r att bara gne4lla. Jag e4r nog en av de som tycker det e4r allra tre5kigast att tappa Johan som kommunledare men att sitta o gne4lla f6ver att han sje4lvmant har valt att hoppa av pe5 grund av ett demokratiskt valresultat ke4nns minst sagt ff6rvirrande. Pe5 vilka vis skulle man kunna ff6rbe4ttra/ff6re4ndra valprocessen anser du? Kan ju e4ven pe5peka att e4ven andra me4n har lyckats be4ttre med sina valkampanjer de5 de lyckats komma hf6gt upp pe5 listorna se5 att det bara e4r varandet eller icke-varandet av en kuk som pe5verkar valet har jag sve5rt att tro. Och om det e4r se5 medlemmarna vill ha det se5 e4r det be4ttre vi se4tter ett tjejnamn pe5 posten som Valkretsledare Skaraborg och Kommunledare i Lidkf6ping, sen behf6ver hon inte nf6dve4ndigtvis gf6ra ne5got pe5 posten tydligen. Hmm Johan, du vet mycket ve4l varff6r personen i fre5ga valde delta i valet och att sen gne4lla f6ver att hon fe5tt mycket rf6ster och ej heller drivit en valkampanj ke4nns som ett mycket de5ligt se4tt att bete sig. c4ven om det kanske inte var kritik direkt emot denna personen utan fre4mst emot de folk som har valt att rf6sta pe5 henne se5 har jag sve5rt att ff6rste5 varff6r det demokratiska beslutet skulle utgf6ra ne5got problem. Du sa sje4lv ovanff6r att du trodde att hon skulle gf6ra ett mycket bra jobb om hon kom in vilket e4ven jag e4r f6vertygad om. Att gf6ra ett bra jobb pe5 en position e4r inte detsamma som me4ngden energi som man le4gger ned pe5 att gf6ra en valkampanj. Om hon hade utff6rt en kampanj se5 tror jag snarare att hon hade kommit e4nnu be4ttre till de5 jag vet hur hon e4r som person. I f6vrigt ff6rste5r jag dina argument men den kommentaren ke4ndes som ett le5gvattenme4rke.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *